ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไป กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น

21. สถานีวิทยุซึ่งต้องมีสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศตามที่ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศระบุไว้คือ
ก. สถานีวิทยุที่ต้องให้บริการติดต่อสาธารณะระหว่างประเทศ
ข. สถานีวิทยุซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงเกินพื้นที่ของประเทศซึ่งสถานีนั้นตั้งอยู่
ค. สถานีวิทุยสมัครเล่น
ง. ถูกทุกข้อ

22. ตามที่มีข้อความระบุในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นว่า ถ้าหน่วยงานผู้แทนรัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใด ได้ประกาศไม่ยินยอมให้ประเทศของตนติดต่อวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุสมัครเล่นในประเทศอื่น จะสามารถติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นของประเทศนั้น ได้หรือไม่อย่างไร
ก. ไม่ได้
ข. ได้ เพราะ เป็นเรื่องของกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่ใช่วิทยุคมนาคมทั่วไป
ค. ได้ หากได้รับอนุญาตจากสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ ให้ดำการเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว
ง. ได้ หากนักวิทยุสมัครเล่นของประเทศอื่นที่ต้องการติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นประเทศนั้นเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสากล ที่ใช้ชื่อย่อว่า "RAS"(RADIO AMATEUR SOCIETY)

23. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศได้ระบุเกี่ยวกับการใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นในการรับฝาก ส่งต่อหรือจ้างวานส่งข่าวสารระหว่างประเทศไว้อย่างไร
ก. ห้ามนักวิทยุสมัครเล่นใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นในการส่งข่าวสารระหว่างประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อย่างเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆ
ข. ห้ามนักวิทยุสมัครเล่นใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นในการส่งข่าวสารระหว่างประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อย่างเด็ดขาด ยกเว้นข่าวสารที่ส่งมีลักษณะทางวิชาการ
ค. ห้ามนักวิทยุสมัครเล่นใช้สถานีวิทยุสมัครเล่นในการส่งข่าวสารระหว่างประเทศในนามของ(หรือแทน) บุคคลที่สาม อย่างเด็ดขาด ยกเว้นจะมีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษระหว่างหน่วยงานรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ

24. กิจการดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น หมายถึง กิจการต้องปฏิบัติในข้อใดถูกต้อง
ก. ต้องปฏิบัติตามเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสถานีอวกาศ
ข. ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุมาตรา S25 เพราะกิจการคนละอย่างกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ค. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุมาตรา S25 หมวด 1 เช่นเดียวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ง. ต้องปฏิบัติตามเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น

25. มาตรา S25 ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นและดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกำหนดว่าผู้ที่ต้องการได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้สถานีวทิยุสมัครเล่นจะต้องพิสูจน์ได้ว่า ตนสามารถส่งได้อย่างถูกต้องด้วยมือและรับได้อย่างถูกต้องด้วยหู ซึ่งข้อความที่เป็นสัญญาณวิทยุโทรเลขรหัสมอร์ส แต่รัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้นอาจยกเว้นให้ในกรณีใด
ก. สถานีวิทยุสมัครเล่นนั้นๆ ใช้แต่ความถี่วิทยุสูงกว่า 30 MHz.
ข. สถานีวิทยุสมัครเล่นนั้นๆ ใช้แต่ความถี่วิทยุต่ำกว่า 30 MHz.
ค. สถานีวิทยุสมัครเล่นนั้นๆ ใช้แต่ความถี่วิทยุสูงกว่า 10 MHz.
ง. สถานีวิทยุสมัครเล่นนั้นๆ ใช้แต่ความถี่วิทยุต่ำกว่า 10 MHz.

26. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศได้ให้คำจำกัดความของคำว่า "RADIO WAVES" ว่า
ก. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่า 3000 GHz.
ข. คลื่นไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่า 3000 GHz.
ค. คลื่นแม่เหล็กที่มีความถี่ต่ำกว่า 3000 GHz.
ง. คลื่นวิทยุที่มีความถี่ต่ำกว่า 3000 GHz.

27. ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศในมาตราที่ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น ข้อความข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่แสดงถึงการติดต่อข่าวสารของนักวิทยุสมัครเล่น
ก. การติดต่อข่าวสารถึงกันโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
ข. การติดต่อข่าวสารถึงกันในรูปแบบที่เป็นรหัสต่างๆ เท่านั้น
ค. การติดต่อข่าวสารที่มีลักษณะเป็นการทดลองทางวิชาการวิทยุ การตรวจสอบสภาพสัญญาณวิทยุที่ติดต่อกัน ฯลฯ
ง. ผู้ที่จะติดต่อข่าวสารในลักษณะของนักวิทยุสมัครเล่นได้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกประการ

28. ความหมายของความว่า "วิทยุหาตำแหน่งที่อยู่โดยอาศัยการรับคลื่นวิทยุเพื่อความมุ่งหมายในการค้นหาทิศของสถานีหรือเป้าหมาย" เป็นคำจำกัดความของข้อใดของข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (RADIO REGULATIONS) ก. RADIO DIRECTION TARGET
ข. RADIO DIRECTION FINDING
ค. RADIO DIRECTION MARK
ง. RADIO DIRECTION POINT

29. มาตรา 25 ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นและดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น สถานีอวกาศ (SPACE STATION) ในกิจการดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ร่วมกับกิจการอื่น จะต้องจัดให้มีการควบคุมการส่งคลื่น (EMISSION) อย่างรัดกุม เมื่อได้รับรายงานการรบกวนอย่างรุนแรง สถานีอวกาศจะต้องแจ้งหน่วยงานใด ก. กองตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุ
ข. หน่วยงานทะเบียน
ค. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ง. องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ

30. นิยามคำศัพท์คำว่า สถานีทดลอง (EXPERIMENTAL STATION) ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศข้อใดถูกต้อง
ก. สถานีที่ใช้คลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค ไม่รวมถึงสถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย
ข. สถานีที่ใช้คลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค รวมทั้งสถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย
ค. สถานีที่มิได้ใช้คลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค รวมทั้งสถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย
ง. สถานีที่มิได้ใช้คลื่นวิทยุในการทดลองเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค และไม่รวมสถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย

31. ในข้อบังคับวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ (RADIO REGULATIONS) มาตราใดที่กำหนดไว้สำหรับการแจ้งเหตุอันตรายและความปลอดภัย ก. มาตรา 40 ข. มาตรา 40 หมวด 1
ค. มาตรา 39 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

32. การแจ้งเหตุอันตรายและความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารทางวิทยุโทรเลข ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศมาตรา 40 จะใช้ความถี่ใดในการแจ้งเหตุ ก. ความถี่ 500 kHz. ข. ความถี่ 500 MHz.
ค. ความถี่ 550 kHz. ง. ความถี่ 550 MHz.

33. ข้อบังคับวิทยุมาตราใดกำหนดให้ใช้ความถี่ 156.8 MHz. เป็นความถี่แจ้งเหตุอันตรายและความปลอดภัยระหว่างประเทศทางวิทยุโทรศัพท์ของสถานีเคลื่อนที่ ก. มาตรา 40 ข. มาตรา 39 ค. มาตรา 21 ง. มาตรา 25

34. ข้อใดเป็นสัญญาณเรียกขานของชาวต่างประเทศ ซึ่งถือสัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยการใช้วิทยุสมัครเล่น (RECEPROCAL AGREEMENT) ในประเทศไทย
ก. E20ZAA - E20ZZZ ข. HS0ZAA - HS0ZZZ
ค. E22AAA - E22ZZZ ค. HS1ZAA - HS1ZZZ

35. ในขณะที่ท่านกำลังติดต่อสื่อสารกับนักวิทยุสมัครเล่นอยู่นั้น มีนักวิทยุสมัครเล่นท่านหนึ่งใช้สัญญาณเรียกขาน 9M2 XX ติดต่อเข้ามา อยากทราบว่านักวิทยุสมัครเล่นท่านนั้นมาจากประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา ข. ญี่ปุ่น
ค. มาเลเซีย ง. สวิสเซอร์แลนด์

36. การส่งหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียง หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นแฮรตเชี่ยน เป็นความหมายของคำว่า
ก. เครื่องวิทยุคมนาคม ข. วิทยุคมนาคม
ค. สถานีวิทยุคมนาคม ง. คลื่นแฮรตเชี่ยน

37. คำว่า "เครื่องวิทยุคมนาคม" ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 หมายความว่าเครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม
ก. แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
ข. แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเชี่ยน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. รวมตลอดถึงอุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

38. คำว่า "สถานีวิทยุคมนาคม" ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หมายความว่า
ก. ที่ส่งวิทยุคมนาคม ข. ที่รับวิทยุคมนาคม
ค. ที่ส่งและรับวิทยุคมนาคม ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

39. ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
ก. อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ข. รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ค. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

40. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม มีกี่ประเภท
ก. 6 ประเภท ข. 7 ประเภท ค. 8 ประเภท ง. 9 ประเภท

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008