ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น

1. Q-CODE จะใช้ในลักษณะใด
ก. เป็นคำตอบอย่างเดียว ข. เป็นคำถามอย่างเดียว
ค. เป็นคำย่อทั่วไป ง. เป็นได้ทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

2. ประมวลสัญญาณ Q-CODE ได้ถูกจัดพิมพ์ไว้ใน
ก. THE FCC RULE BOOK ข. THE AMERICAN RADIO RELAY LEAGUE
ค. RADIOCOMMUNICATION BUREAU S25 ง. RADIO REGULATION APPENDIX 14

3. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ท่านจะไปที่ไหน? และมาจากไหน?” คือ
ก. QRA ข. QRB ค. QRD ง. QRE

4. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด” คือ
ก. QRI ข. QRK ค. QRM ง. QRN

5. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ลดกำลังส่งลง” คือ
ก. QRO ข. QRP ค. QRQ ง. QRS

6. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ท่านพร้อมหรือยัง?” คือ
ก. QRS ข. QRT ค. QRU ง. QRV

7. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า?” คือ
ก. QRV ข. QRW ค. QRX ง. QRZ

8. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ท่านรับข้อความได้หรือไม่?” คือ
ก. QSA ข. QSB ค. QSK ง. QSL

9. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด?” คือ
ก. QTA ข. QTH ค. QTR ง. QRT

10. รหัส Q ในรูปของคำถามที่หมายถึง “ขณะนี้เวลาเท่าใด?” คือ
ก. QTA ข. QTH ค. QTR ง. QRT

11. รหัส Q-CODE “QRX” ในรูปของคำถามหมายถึงข้อใด
ก. ท่านพร้อมหรือยัง? ข. เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?
ค. ใครเรียกข้าพเจ้า? ง. เมื่อใดจะถึงรอบ (คิว) ข้าพเจ้า?

12. รหัส Q-CODE “QRE” ในรูปของคำถามหมายถึงข้อใด
ก. ท่านพร้อมที่จะทำงานอัตโนมัติแล้วหรือ? ข. ท่านพร้อมแล้วหรือ?
ค. ท่านกำลังเดินทางกลับไปที่ HOME แล้วหรือ? ง. ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?

13. รหัส Q-CODE “QRR” ในรูปของคำถามหมายถึงข้อใด
ก. ท่านพร้อมที่จะทำงานอัตโนมัติแล้วหรือ? ข. ท่านพร้อมแล้วหรือ?
ค. ท่านกำลังเดินทางกลับไปที่ HOME แล้วหรือ? ง. ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?

14. รหัส Q-CODE “QSX” หมายถึง
ก. ขอเปลี่ยนไป CONTACT ที่ความถี่อื่น ข. ขอให้ไปรับสัญญาณที่ความถี่ที่กำหนดให้
ค. ขอให้ไปส่งสัญญาณที่ความถี่ที่กำหนดให้ ง. ขอให้ติดต่อผ่านสถานีอื่น

15. รหัส Q-CODE “QSW” ในความหมายของคำถามหมายถึง
ก. คุณจะส่งได้ที่ความถี่เท่าใด? ข. คุณจะรับที่ความถี่...ได้หรือไม่?
ค. ระดับเสียงของฉันขาดหายหรือไม่? ง. จะให้ฉันส่งข้อความทีละคำใช่หรือไม่?

16. ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้คำพูดในการติดต่อดังนี้
1. จะให้ข้าพเจ้าส่งสัญญาณ “V” ที่ความถี่นี้หรือ?
2. เสียงการเคาะสัญญาณของข้าพเจ้าผิดปกติหรือ?
3. โปรดส่งแต่ละคำ (หรือแต่ละกลุ่ม) สองครั้ง

จากข้อ 1. – 3. มีความหมายเป็นคำถามและคำตอบ ถ้าเปลี่ยนเป็นสัญญาณ Q-CODE คำตอบข้อใดถูกต้อง
ก. QSV , QSD , QSZ ข. QSV , QSD , QSK
ค. QSB , QSV , QSK ง. QSB , QSD , QSV

17. ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้คำพูดในการติดต่อดังนี้
1. ขณะท่านส่ง สามารถรับสัญญาณของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ถ้ารับได้ข้าพเจ้าจะเบรคให้ท่านหยุดขณะ
2. ความถี่ของท่านเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
3. เมื่อไรจะถึงรอบ (คิว) ข้าพเจ้า?

จากข้อ 1. – 3. มีความหมายเป็นคำถามและคำตอบ เมื่อเปลี่ยนเป็นรหัส Q CODE ข้อใดถูกต้อง
ก. QSK , QRH , QRY ข. QSA , QSY , QRV
ค. QSA , QRH , QRV ง. QSK , QSY , QRY

18. “QSD” ในรูปของคำถาม(สากล) เป็นภาษาอังกฤษตรงกับข้อใด
ก. IS MY KEYING DEFECTIVE? ข. WILL YOU TRANSMIT ON…?
ค. WILL YOU RELAY TO…? ง. IS MY SIGNALS FADING?

19. “DE JVY QSD?” จะสื่อความหมายในข้อใด
ก. JVY กำลังมุ่งหน้าไปหาท่านหรือ? ข. JVY ได้ยินแล้วตอบด้วย?
ค. เสียงเคาะสัญญาณของ JVY ผิดปกติหรือ? ง. ใครเรียก JVY ขอให้ทวนอีกครั้ง?

20. “CQ CQ CQ DE JCS” จะสื่อความหมายในข้อใด
ก. เรียกสถานี JCS ให้ตอบ ข. ใครก็ได้ที่ได้ยินขอให้ตอบด้วย
ค. JCS กำลังขอความช่วยเหลือ ง. ใครเรียก JCS ขอให้ทวนอีกครั้ง

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008