ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น

21. การเรียก “CQ AS,CQ AS,CQ AS” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ให้ทุกสถานี STAND BY ข. ให้ทุกสถานีรอคอยการติดต่ออีกครั้ง
ค. ให้สถานีที่อยู่ในเขตทวีปเอเซียเท่านั้นตอบ ง. เรียกทั่วไปยกเว้นสถานีในเขตทวีปเอเซียไม่ต้องตอบ

22. อักษร S ในระบบ RST หมายถึง
ก. ความชัดเจนในการรับฟังข้อความ ข. ความแรงของสัญญาณที่รับได้
ค. ความแจ่มใสของเสียงสัญญาณวิทยุโทรเลข ง. ถูกทุกข้อ

23. ทำไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST
ก. เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
ข. เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
ค. เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทำการรับ-ส่ง
ง. เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ

24. คำว่า “BREAK” หมายความว่าอย่างไร
ก. ขอหยุดการติดต่อชั่วคราว ข. ขอยกเลิกการติดต่อ
ค. ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่อกันอยู่
ง. ขอให้คู่สถานีหยุดส่งข่าวสารเพื่อให้ทวนข้อความ

25. คำว่า “ROGER” หมายความว่าอย่างไร
ก. รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว ข. ขอให้ทวนข้อความ
ค. ขอแก้ข้อความ ง. เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้

26. คำย่อที่หมายถึงการติดต่อระยะไกลๆด้วยวิทยุ, ระยะทางไกล คือ
ก. DA ข. DB ค. DF ง. DX

27. คำว่า “ดิจิโหมด(DIGIMODE)” หมายถึง การรับ-ส่งสัญญาณชนิดใด
ก. MCW ข. SSB/FM
ค. CW ง. ระบบดิจิตอลทั้งหมด (DIGITAL ALL MODE)

28. การติดต่อสื่อสารในข้อใด เป็นระบบ DIGIMODE
ก. CW ข. MCW ค. SSB/AM/FW ง. PACKET RADIO

29. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสัญญาณ ANALOG
ก. ระบบโทรพิมพ์ RTTY ข. ระบบสื่อสารข้อมูล PACKET RSDIO
ค. ระบบวิทยุโทรศัพท์ SSB ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

30. คำเฉพาะที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นประจำ คำใดหมายถึง การปิดสถานี ปิดเครื่องไม่ฟัง และไม่ตอบสถานีใดๆอีก
ก. AR ข. AS ค. SK ง. CL

31. ข้อความใดต่อไปนี้หมายถึงชื่อพนักงานซึ่งติดต่อระบบโฟน (ใช้แทนคำว่า NAME)
ก. OP ข. LID ค. HANDLE ง. RIG

32. คำย่อ “C” ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรเลข มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. Check ข. Copy ค. Yes ง. Called ; Calling

33. นายโปร่งเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ได้ขอใบอนุญาตใช้และติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมถูกต้องตามกฎหมาย นายโปร่งได้ทดลองออกอากาศในระหว่างที่พูดติดต่อกับเพื่อนสมาชิกอยู่นั้น มีเพื่อนสมาชิกได้พูดออกอากาศว่า “ พนักงานอ่อนหัด “ คำว่า “ พนักงานอ่อนหัด “ (POOR OPERATOR) มีความหมายเป็นคำเฉพาะตรงกับข้อใด
ก. LID ข. SIG ค. IRC ง. RIG

34. อักษรย่อ “SASE” ที่ใช้ในวงการวิทยุสมัครเล่น หมายถึง
ก. ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถุงตนเอง ข. จ่าหน้าและติดแสตมป์ส่งไปขอ QSL CARD
ค. ซองเปล่าจ่าหน้าที่ไม่ต้องติดแสตมป์ถึงตนเอง ง. ผิดทุกข้อ

35. คำเฉพาะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น ที่มีความหมาย “ ให้ส่ง QSL CARD ผ่านสำนักงาน หรือ ตู้ ป.ณ. ของสมาคม “ คือ
ก. IRC ข. VIR BURO ค. QSL CARD ง. QSL BUREAU

36. “RIG” เป็นคำเฉพาะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น หมายถึง
ก. เครื่องรับวิทยุอย่างเดียว ข. เครื่องส่งวิทยุอย่างเดียว
ค. เครื่องรับโทรทัศน์อย่างเดียว ง. เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม

37. คำย่อต่อไปนี้ GBA, SKED, NM ที่ใช้ในระบบ CW มีคำเต็มมาจากอะไร
ก. GOOD-BYE, SIGNATURE, NUMBER
ข. GIVE BETTER ADDRESS, SCHEDULE, NO MORE
ค. GO AHEAD, SIGNAL, NAME
ง. GOOD-BYE, SELF-ADDRESSED, NICK NAME

38. I have nothing for you, Sorry, Very ถ้าเขียนเป็นคำย่อที่ใช้ทางวิทยุโทรเลข (CW) ข้อใดถูกต้อง
ก. NIL, SRI, VY ข. NIT, SRI, VY
ค. NIY, SR, VY ง. NIL, SR, YV

39. Please, Give better address, And, Message คำดังกล่าวถ้าเขียนเป็นคำย่อที่ใช้ทางวิทยุโทรเลข (CW) ข้อใดถูกต้อง
ก. PLE, ADR, &, MSG ข. PSE, GBA, ES, MSG
ค. PLE, GBA, &, MSG ง. PSE, ADR, ES, MSG

40. HS0 XGG เรียกขาน E20 BXX พี่ชายที่นับถือ (DR) E20 BXX ตอบ HS) XGG สถานีของน้องมีกำลังส่งแรง (BIG GUN) แต่ว่าอากาศวันนี้ “SUNNY” มากเลย คำว่า “SUNNY” มีความหมายตรงกับข้อใดที่เป็นคำเฉพาะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
ก. ลักษณะอากาศมีฝนตกหนัก ข. ลักษณะอากาศมีฝนตกประปราย
ค. ลักษณะอากาศท้องฟ้าแจ่มใส ง. ลักษณะอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆปกคลุมมาก

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008