ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 3 ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

1. สูตรการหากำลังไฟฟ้า คือ
ก. P=E.I ข. P=E/I ค. P=E-1 ง. P=E+1

2. หน่วยของกำลังไฟฟ้า คือ
ก. โวลท์ ข. แอมป์แปร์ ค. วัตต์ ง. โอห์ม

3. เครื่องส่งวิทยุฯเครื่องหนึ่ง ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ กินกระแส 2 แอมป์แปร์ จะมีกำลังทางไฟฟ้าเท่าใด
ก. 6 วัตต์ ข. 10 วัตต์ ค. 24 วัตต์ ง. 14 วัตต์

4. แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ต่อกับหลอดไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ จะสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าเท่าใด
ก. 720 แอมป์แปร์ ข. 5 แอมป์แปร์ ค. 0.2 แอมป์แปร์ ง. 2 แอมป์แปร์

5. จากสมการของพลังงานไฟฟ้า W = Pt พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
ก. กิโลวัตต์ ข. กิโลวัตต์-ชั่วโมง ค. ชั่วโมง ง. ชั่วโมง-กิโลวัตต์

6. พลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย (Unit) หมายถึง
ก. กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ต่อ 1 ชั่วโมง ข. กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ต่อ 1 นาที
ค. กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ต่อ 1 วินาที ง. กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ต่อ 1 วัน

7. ถ้าใช้เตาไฟฟ้าขนาด 1000 วัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง อยากทราบว่าคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า กี่ยูนิต
ก. 1000 ยูนิต ข. 3000 ยูนิต ค. 1 ยูนิต ง. 3 ยูนิต

8. ไฟฟ้ากระแสสลับในประเทศไทย ใช้แรงดันไฟฟ้าแบบ
ก. 220 V/50 Hz ข. 220 V/60 Hz ค. 24 V ง. 12 V

9. ค่าเดซิเบลที่ใช้วัดระดับความแรงของสัญญาณเสียง ซึ่งอัตราส่วนพลังงานที่มีค่าเท่ากับ 100 จะเทียบได้เท่ากับกี่เดซิเบล
ก. 1 dB ข. 10 dB ค. 20 dB ง. 100dB

10. คลื่นวิทยุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ก. 3 x 10 8 เมตร/วินาที ข. 3 x 100 8 เมตร/วินาที
ค. 30 x 10 8 เมตร/วินาที ง. 30 x 10 8 เมตร/วินาที

11. หน่วยความยาวของคลื่น คือ
ก. แมด้า (Lamda) ข. เมตร (Meter) ค. โอห์ม (Ohm) ง. เฮิร์ต (Hertz)

12. ถ้าต้องการหาความยาวคลื่นของความถี่วิทยุ 100 MHz จะหาได้จากสมการในข้อใด
ก. ? = V x f ข. ? = V/f ค. ? = V + f ง. ? = V – f

13. นักวิทยุสมัครเล่นเรียกคลื่นวิทยุย่านความถี่ 7 MHz ว่าย่านความถี่ใด
ก. 10 เมตร ข. 15 เมตร ค. 20 เมตร ง. 40 เมตร

14. นักวิทยุสมัครเล่นเรียกคลื่นวิทยุย่านความถี่ 14 MHz ว่าย่านความถี่ใด
ก. 10 เมตร ข. 15 เมตร ค. 20 เมตร ง. 40 เมตร

15. นักวิทยุสมัครเล่นเรียกคลื่นวิทยุย่านความถี่ 21 MHz ว่าย่านความถี่ใด
ก. 10 เมตร ข. 15 เมตร ค. 20 เมตร ง. 40 เมตร

16. นักวิทยุสมัครเล่นเรียกคลื่นวิทยุย่านความถี่ 28 MHz ว่าย่านความถี่ใด
ก. 10 เมตร ข. 15 เมตร ค. 20 เมตร ง. 40 เมตร

17. นักวิทยุสมัครเล่นเรียกคลื่นวิทยุย่านความถี่ 144 - 146 MHz ว่าย่านความถี่ใด
ก. 70 เมตร ข. 70 เซยติเมตร ค. 2 เมตร ง. 20 เซนติเมตร

18. นักวิทยุสมัครเล่นเรียกคลื่นวิทยุย่านความถี่ 430 – 440 MHz ว่าย่านความถี่ ก. 70 เมตร ข. 70 เซยติเมตร ค. 2 เมตร ง. 20 เซนติเมตร

19. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union = ITU) กำหนดชื่อเรียกย่านความถี่ 3 – 30 MHz ว่า
ก. HF (High Frequency) ข. VHF (Very High Frequency)
ค. UHF (Ultra High Frequency) ง. SHF (Super High Frequency)

20. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union = ITU) กำหนดชื่อเรียกย่านความถี่ 30 – 300 MHz ว่า
ก. HF (High Frequency) ข. VHF (Very High Frequency)
ค. UHF (Ultra High Frequency) ง. SHF (Super High Frequency)

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008