ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 3 ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

21. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union = ITU) กำหนดชื่อเรียกย่านความถี่ 300 – 3000 MHz. ว่า
ก. HF (High Frequency) ข. VHF (Very High Frequency)
ค. UHF (Ultra High Frequency) ง. SHF (Super High Frequency)

22. หน้าที่โดยทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า คือ
ก. แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า ข. เปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ค. แปลงกำลังไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า ง. เปลี่ยนขนาดของกำลังไฟฟ้ากระแสตรง

23. หม้อแปลงอันหนึ่งมีจำนวนขดลวดทางด้านไพรมารี 440 รอบ เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปทางด้านไพรมารี่ 220 โวลท์ และต้องการแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาขดเซคั่นดารี่ 12 โวลท์ อยากทราบว่าจำนวนขดลวดทางด้านเซคั่นดารี่ จะเป็นกี่รอบ
ก. 12 รอบ ข. 16 รอบ ค. 20 รอบ ง. 24 รอบ

24. หลอดสูญญากาศชนิดไดโอด ทีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ
ก. ยอมให้กระแสไหลผ่านไปได้ทิศทางเดียว ข. สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้
ค. สามารถเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรได้ ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

25. อุปกรณ์ซึ่งภายในประกอบด้วย ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน รวมกันเป็นวงจรอยู่ในสารกึ่งตัวนำเดียวกันเรียกว่าอะไร
ก. คอมเพล็กซ์ เซอร์กิต (COMPLEX CIRCUIT) ข. ซูปเปอร์คอนดักเตอร์ (SUPERCONDUCTOR)
ค. อินทิเกรท เซอร์กิต (INTEGRATED CIRCUIT) ง. ถูกทุกข้อ

26. อุปกรณ์ที่เกิดการสั่นด้วยความถี่เฉพาะค่าหนึ่งเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้า คือ
ก. ตัวต้านทาน ข. ตัวเก็บประจุ
ค. หม้อแปลงไฟฟ้า ง. แร่บังคับความถี่

27. อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่ใช้ป้องกันกระแสไฟตรง (DC) ย้อนกลับขั้ว คือ
ก. ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ข. ริซิสเตอร์ (Resistor)
ค. คาปาซิเตอร์ (Capacitor) ง. ไดโอด (Diod)

28. ไดโอด คือ อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว ข. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สองทาง
ค. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทุกทิศทาง ง. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เมื่อได้รับความร้อน

29. อิมพีแดนซ์ (IMPEDANCE : Z) คือ
ก. ผลรวมความต้านทานทั้งหมดของวงจร (R , XL , และ XC)
ข. ผลรวมค่ารีแอกแตนซ์ (REACTANCE : XL และ XC)
ค. ผลรวมค่าตัวเก็บประจุ (C) และตัวเหนี่ยวนำ (L)
ง. ผลรวมเฉพาะค่าความต้านทาน ( R )

30. คำว่า “ ความถี่เรโซแนนซ์ (RESONANCE)” หมายถึง
ก. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC = XL ข. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC < XL
ค. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC > XL ง. ความถี่ซึ่งทำให้ค่า XC และ XL มีค่ามากที่สุด

31. Low Pass Filter ใช้สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุสมัครเล่นย่านความถี่ HF หมายถึง
ก. Filter ตัวนี้ยอมให้คลื่นวิทยุต่ำกว่า 30 MHz. ผ่านเท่านั้น
ข. Filter ตัวนี้ยอมให้คลื่นวิทยุสูงกว่า 30 MHz. ผ่านเท่านั้น
ค. Filter ตัวนี้จะลดทอนสัญญาณวิทยุต่ำกว่า 30 MHz.
ง. Filter ตัวนี้ป้องกันการรบกวนจากภายนอก เมื่อใช้งานความถี่วิทยุต่ำกว่า 30 MHz.

32. ถ้าจะป้องกันสัญญาณวิทยุจากเครื่องส่งวิทยุย่านความถี่ HF ไม่ให้ไปรบกวนภาครับของโทรทัศน์เราต้องใช้
ก. Low Pass Filter ข. High Pass Filter
ค. Band Pass Filter ง. Intermod Filter

33. ถ้าเครื่องรับวิทยุย่านความถี่ 144 – 146 MHz. ถูกรบกวนจากข่ายวิทยุอื่น เราควรจะใช้
ก. High Pass Filter ข. Low Pass Filter ค. Band Pass Filter ง. Attenuator

34. เครื่องรับวิทยุ AM และ FM ในปัจจุบันนี้การปรับความถี่ (จูน) เพื่อให้รับฟังเสียงจากสถานีวิทยุที่ส่งมาได้ชัดเจนที่สุดนั้น จะปรับค่าของอุปกรณ์ชนิดใดที่ทำได้ง่ายและสะดวกที่สุด
ก. การปรับค่าของขดลวดตัวนำ (COIL) ข. การปรับค่าของตัวต้านทาน (RESISTOR)
ค. การปรับค่าของวาริแคปไดโอด ง. การปรับค่าของตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR)

35. การผสมคลื่นแบบใด ที่ทำให้ความสูงหรือแอมพลิจูด (AMPLITUDE) คลื่นพาห์หรือคาร์ริเออร์ (CARRIER) เปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของสัญญาณเสียง
ก. แอมพลิจูด โมดูเลชั่น (AMPLITUDE MODULATION)
ข. เฟส โมดูเลชั่น (PHASE MODULATION)
ค. พลัส โมดูเลชั่น (PULSE MODULATION)
ง. ฟรีควินซี่ โมดูเลชั่น (FREQUENCY MODULATION)

36. ข้อใดเป็นการผสมสัญญาณคลื่นแบบ FM
ก. การทำให้คลื่นความถี่ของคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณของคลื่นเสียงโดยที่ความสูงของคลื่นพาห์ไม่เปลี่ยนแปลง
ข. การทำให้คลื่นความสูงของคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณของคลื่นเสียงโดยที่ความถี่ของคลื่นพาห์ไม่เปลี่ยนแปลง
ค. การทำให้คลื่นความถี่ของคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณของคลื่นเสียงโดยที่ความถี่และเฟสของคลื่นพาห์เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

37. การติดต่อสื่อสารแบบ F3E หมายถึง
ก. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode FM ข. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode AM
ค. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode SSB ง. ติดต่อด้วยเสียงพูด แบบ Spread Spectrum

38. การติดต่อสื่อสารแบบ A3E หมายถึง
ก. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode FM ข. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode AM
ค. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode SSB ง. ติดต่อด้วยเสียงพูด แบบ Spread Spectrum

39. การติดต่อสื่อสารแบบ A3J หมายถึง
ก. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode FM ข. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode AM
ค. ติดต่อด้วยเสียงพูด Mode SSB ง. ติดต่อด้วยเสียงพูด แบบ Spread Spectrum

40. การติดต่อสื่อสารแบบ A1A หมายถึง
ก. ติดต่อด้วยสัญญาณรหัสมอร์ส Mode FM ข. ติดต่อด้วยสัญญาณรหัสมอร์ส Mode AM
ค. ติดต่อด้วยสัญญาณรหัสมอร์ส Mode SSB ง. ติดต่อด้วยสัญญาณรหัสมอร์ส Mode CW

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008