ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 3 ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

61. “Modem” มาจากคำว่า
ก. Model/Demo ข. Modulator/Demodulator
ค. Modul/Demo ง. Model/Demodulate

62. “RTTY” มาจากคำว่า
ก. Radio Telescope TeletYpewriter ข. Radio Television Typewriter
ค. Radio TeleTYpewriting ง. Radio Turbo TYpewriting

63. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณกลับไปกลับมาระหว่างสัญญาณดิจิตอลกับสัญญาณอนาล๊อกในระบบ RTTY คือ
ก. MODEL ข. MODULE
ข. MODEM ง. TERMINAL NODE CONTROLLER

64. คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายมาในอากาศเป็น
ก. คลื่นแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้า ข. คลื่นไฟฟ้าและคลื่นเสียง
ค. คลื่นเสียงและคลื่นแสง ง. คลื่นแรงดันไฟฟ้า

65. สายอากาศจะรับสัญญาณคลื่นวิทยุได้แรงที่สุด เมื่อ
ก. สายอากาศรับทำมุมตั้งฉากกับสายอากาศส่ง ข. สายอากาศรับขนานกับสายอากาศส่ง
ค. ตั้งสายอากาศรับไปทางทิศเหนือ ง. ตั้งสายอากาศรับไปทางทิศตะวันออก

66. การแบ่งหรือเรียกชนิดของขั้วคลื่นหรือโพลาไรเซชั่น (Polarization) ของคลื่นวิทยุ กระทำโดยถือเอาลักษณะการวางตัวขององค์ประกอบส่วนใดของคลื่นวิทยุนั้น เป็นหลัก
ก. สนามไฟฟ้า ข. สนามแม่เหล็ก
ค. ความแรงของคลื่นวิทยุที่ส่งออกมา ง. ไม่ถูกทั้งสามข้อ

67. ฟรีควินซี่ แบนด์วิดท์ (FREQUENCY BANDWIDTH) ของสายอากาศ หมายถึง
ก. ขนาดความกว้างของตัวสายอากาศ
ข. ขนาดความยาวของตัวสายอากาศ
ค. ทิศทางการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ
ง. ย่านความถี่ซึ่งสายอากาศสามารถทำงานได้ดีที่สุดตามที่กำหนด

68. เกน (GAIN) หรืออัตราการขยายของสายอากาศ หมายถึง
ก. อัตราส่วนของกำลังส่งออกต่อกำลังที่ป้อนเข้าสายอากาศ
ข. อัตราทนทานกำลังไฟฟ้าสูงสุดของสายอากาศนั้น
ค. อัตราส่วนเปรียบเทียบกำลังสัญญาณที่สายอากาศนั้นจะรับหรือส่งได้ กับกำลังสัญญาณที่จะรับหรือส่งได้ของสายอากาศแบบมาตรฐาน
ง. อัตราส่วนของกำลังสัญญาณที่ป้อนเข้าสายอากาศต่อสัญญาณที่สะท้องกลับ

69. จากรูปสายอากาศข้างบน จะมีการแพร่กระจายคลื่นแบบใด
ก. Vertical Polarization ข. Horizontal Polarization
ค. Radiation Polarization ง. Circular Polarization

70. จากรูปสายอากาศข้างบน จะมีการแพร่กระจายคลื่นแบบใด
ก. Vertical Polarization ข. Horizontal Polarization
ค. Radiation Polarization ง. Circular Polarization

71. Balun เป็นอุปกรณ์ ทำหน้าที่อะไร
ก. เชื่อมโยงระหว่างสายอากาศที่เป็นแบบ Balanced กับสายโคแอกเชียลซึ่งเป็นแบบ Unbalanced
ข. ทำให้สายอากาศทั้งสองด้านสมดุลย์กัน
ค. ปรับอิมพิแด๊นซ์ของสายอากาศให้แมทซ์กับอิมพีแดนซ์ของเครื่องวิทยุรับส่ง ทำให้ค่า SWR ต่ำสุด
ง. ลดความยาวของสายอากาศให้สั้นลง

72. Transmatch หรือ Antenna Tuning (ATU) เป็นอุปกรณ์ ทำหน้าที่อะไร
ก. เชื่อมโยงระหว่างสายอากาศที่เป็นแบบ Balanced กับสายโคแอกเชียลซึ่งเป็นแบบ Unbalanced
ข. ทำให้สายอากาศทั้งสองด้านสมดุลย์กัน
ค. ปรับอิมพิแด๊นซ์ของสายอากาศให้แมทซ์กับอิมพีแดนซ์ของเครื่องวิทยุรับส่ง ทำให้ค่า SWR ต่ำสุด
ง. ลดความยาวของสายอากาศให้สั้นลง

73. จากรูปสายอากาศทิศทางแบบ 3 อิลีเม้นท์ เราเรียกรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นส่วนของ a ว่า
ก. Front – to – back ratio ข. Major Lobe
ค. Minor Lobe ง. Delta lobe

74. จากรูปสายอากาศทิศทางแบบ 3 อิลีเม้นท์ เราเรียกรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นส่วนของ a ว่า
ก. Front – to – back ratio ข. Major Lobe
ค. Minor Lobe ง. Delta lobe

75. สายอากาศรูปแบบนี้ เรียกว่า
ก. Horizontal Half – wave Dipole ข. Inverted – V Dipole
ค. Vertical Dipole ง. Folded Dipole

76. สายอากาศรูปแบบนี้ เรียกว่า
ก. Half wavelength Vertical Antenna ข. Quarter – wavelength Vertical Antenna
ค. Single – wavelength Vertical Antenna ง. Double – Wavelength Vertical Antenna

77. “BALUN” มาจากคำว่า
ก. Balanced to Unbalanced ข. Balanced
ค. Balanced from Unbalanced ง. Unbalanced to Balanced

78. สายอากาศ HALF WAVE DIPOLE โดยทั่วๆไปจะมีค่า RADIATION RESISTANCE เท่ากับ
ก. 36 โอห์ม ข. 50 โอห์ม ค. 73 โอห์ม ง. 300 โอห์ม

79. ถ้าสายอากาศมีอิมพิแด๊นส์ 300 โอห์ม เมื่อใส่ BALUN แบบ 4 : 1 สายอากาศจะมีอิมพีแด๊นซ์กี่โอห์ม
ก. 50 โอห์ม ข. 75 โอห์ม ค. 100 โอห์ม ง. 200 โอห์ม

80. ค่า SWR เป็นค่าที่แสดงถึง
ก. ค่าของกระแส RF ที่มีอยู่ในสายนำสัญญาณ
ข. ค่าของแรงดัน RF ที่มีอยู่ในสายนำสัญญาณ
ค. ค่าอัตราส่วนระหว่างกระแสและแรงดัน RF ในสายนำสัญญาณ
ง. ค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของเครื่องวิทยุที่ออกไปจากสายอากาศส่งกับกำลังคลื่นวิทยุที่สะท้อนกลับเข้ามา

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008