ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 3 ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

41. RF Amplifier ในผังการทำงานของเครื่องรับวิทยุฯทำหน้าที่
ก. ขยายสัญญาณเสียงที่ได้รับให้ดังขึ้น ข. ขยายสัญญาณเสียงคลื่นวิทยุที่ได้รับให้แรงขึ้น
ค. ขยายภาคกำเนิดความถี่คลื่นวิทยุ ง. ขยายภาคกรองความถี่คลื่นวิทยุ

42. AF Amplifier ในผังการทำงานของเครื่องรับวิทยุฯทำหน้าที่
ก. ขยายสัญญาณเสียงที่ได้รับให้ดังขึ้น ข. ขยายสัญญาณเสียงคลื่นวิทยุที่ได้รับให้แรงขึ้น
ค. ขยายภาคกำเนิดความถี่คลื่นวิทยุ ง. ขยายภาคกรองความถี่คลื่นวิทยุ

43. Mixer ในผังการทำงานของเครื่องรับวิทยุฯแบบ SSB ทำหน้าที่
ก. ภาครวมสัญญาณคลื่นวิทยุที่ได้รับกับความถี่ Local Oscillator ส่งผ่านไปยังภาค IF
ข. ผสมกับสัญญาณเสียงผ่านไปยังภาค IF
ค. ผสมกันระหว่างคลื่นวิทยุที่ได้รับกับคลื่นวิทยุที่เครื่องรับสร้างขึ้นมา ทำให้เป็นความถี่ใหม่ส่งไปยังภาค IF
ง. คลื่นวิทยุที่เครื่องรับสร้างขึ้นมา ทำให้เป็นความถี่ใหม่ส่งไปยังภาค IF

44. จากผังการทำงานของเครื่องส่งวิทยุฯแบบ SSB ภาค AF Amplifier ทำหน้าที่อะไร
ก. ขยายคลื่นความถี่เสียงของลำโพงให้ดังมากขึ้น
ข. ขยายคลื่นความถี่เสียงจากไมค์โครโฟนให้แรงมากขึ้น
ค. ขยายคลื่นความถี่วิทยุให้แรงมากขึ้น
ง. ขยายคลื่นกำลังส่งให้แรงมากขึ้น

45. ผังการทำงานเครื่องรับวิทยุแบบ AM ข้างล่างนี้ ภาค Detector ทำหน้าที่
ก. ตัดคลื่นความถี่วิทยุออก ให้เหลือแต่คลื่นเสียงออกทางหูฟัง ข. เลือกคลื่นวิทยุ
ค. เพิ่มความไวในการรับคลื่นวิทยุ ง. ขยายเสียงไปยังหูฟัง

46. จากผังการทำงานของเครื่องส่งวิทยุแบบ SSB (หน้า 38) ภาค SSB FILTER ทำหน้าที่อะไร
ก. ขยายคลื่นความถี่เสียงที่รับมาให้สูงขึ้น
ข. สร้างความถี่วิทยุขึ้นมาเพื่อผสมกับสัญญาณเสียงที่รับเข้ามา
ค. ขยายสัญญาณความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นมาให้แรงมากขึ้น
ง. กรองความถี่ที่ได้จากการผสมกันระหว่างสัญญาณเสียงกับสัญญาณวิทยุที่สร้างขึ้นให้เหลือด้านที่ต้องการเพียงด้านเดียว

47. วงจรฟิลเตอร์ (FILTER) ทำหน้าที่
ก. กรองความถี่ที่ต้องการ ข. ขยายสัญญาณวิทยุ
ค. สร้างความถี่วิทยุ ง. ป้องกันลำโพงขาด

48. วงจรกำเนิดคลื่นวิทยุ เรียกว่า
ก. แอมพลิฟายเออร์ (AMPLIFIER) ข. เรคทิฟายเออร์ (RECTIFIER)
ค. โมดูเลเตอร์ (MODULATOR) ง. ออสซิลเลเตอร์ (OSCILLATOR)

49. ภาคที่ทำหน้าที่ผสมสัญญาณความถี่เสียงเข้ากับสัญญาณความถี่คลื่นพาห์ (CARRIER) ในเครื่องส่งวิทยุ คือ
ก. ภาคโมดูเลเตอร์ (MODULATOR) ข. ภาคดิสคริมมิเนเตอร์ (DISCRIMINATOR)
ค. ภาคคอนเวอร์เตอร์ (CONVERTOR) ง. ภาคดีเทคเตอร์ (DETECTOR)

50. ลีเนียร์ แอมพลิฟายเออร์ (LINEAR AMPLIFIER) คืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ทำหน้าที่
ก. เพิ่มกำลังส่งให้สูงขึ้น ข. เพิ่มเกนของสายอากาศ
ค. ลดกำลังส่งให้ต่ำลง ง. ถูกทุกข้อ

51. ภาคอาร์เอฟ เพาว์เวอร์ แอมพลิฟายเออร์ (RF POWER AMPLIFIER) ในเครื่องส่งวิทยุทำหน้าที่
ก. ขยายสัญญาณความถี่วิทยุให้แรงตามต้องการก่อนส่งออกลำโพง
ข. ขยายสัญญาณความถี่เสียงให้เพียงพอต่อการทำงานของลำโพง
ค. ขยายสัญญาณความถี่วิทยุให้แรงตามต้องการก่อนส่งไปยังภาคดีเทคเตอร์ (DETECTOR)
ง. ขยายสัญญาณความถี่เสียงหลังจากภาคดีเทคเตอร์ (DETECTOR)

52. ภาคที่ทำหน้าที่แยกสัญญาณความถี่เสียงออกจากสัญญาณความถี่วิทยุ เรียกว่า
ก. ภาคอาร์เอฟ แอมพลิฟายเออร์ (RF AMPLIFIER) ข. ภาคดีเทคเตอร์ (DETECTOR)
ค. ภาคออสซิเลเตอร์ (OSCILLATOR) ง. ภาคโมดูเลเตอร์ (MODULATOR)

53. เครื่องรับวิทยุที่สามารถเลือกรับสัญญาณที่ต้องการได้ดี โดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากสถานีข้างเคียงเรียกว่ามี
ก. ซีเลคทิวิที่ (SELECTIVITY) ดี ข. เซนซิทิวิที่ (SENSITIVITY) ดี
ค. ไฟเดลิทิ (FIDELITY) ดี ง. อิมเมจ รีเจคชั่น (IMAGE REJECTION) ดี

54. หากเครื่องรับ-ส่งวิทยุมีเสถียรภาพของความถี่ (FREQUENCY STABILITY) ไม่ดีอาจทำให้เกิดผลในข้อใด
ก. เกิดการรบกวนกับช่องความถี่ข้างเคียง ข. อาจทำให้เครื่องส่งหรือเครื่องรับเสียหายได้
ค. คลื่นพาห์คลาดเคลื่อน ง. ถูกทุกข้อ

55. คุณสมบัติที่ดีของเครื่องส่งวิทยุคือ จะต้อง
ก. มีเสถียรภาพของความถี่สูง ข. มีคลื่นสเพอริอัส (SPURIOUS) สูง
ค. มีคลื่นฮาร์โมนิคออกมาสูง ง. ถูกทุกข้อ

56. เครื่องส่งวิทยุที่มีคลื่นความถี่อื่นปนออกไปขณะส่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนความถี่อื่น การส่งคลื่นความถี่ที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนี้เรียกว่า
ก. ฟรีควินซี่ ดิสเทอร์ชั่น (FREQUENCY DISTORTION)
ข. โพลาไรเซชั่น (POLARIZATION)
ค. สเพอริอัส อีมิสชั่น (SPURIOUS EMISSION)
ง. อันบาลานซ์ ทรานสมิสชั่น (UNBALANCED TRANSMISSION)

57. อาการจางหาย (FADING) ในระหว่างการติดต่อทางวิทยุ คือ
ก. สถานีรับสัญญาณที่ส่งไปได้ไม่สม่ำเสมอ บางครั้งสัญญาณขาดหายรับไม่ได้ดี
ข. แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไม่คงที่
ค. เครื่องรับวิทยุมีความไวไม่ดีพอ
ง. สถานีส่งหันสายอากาศไม่ถูกทิศทาง

58. การแก้ไขอาการจางหายของคลื่นวิทยุ (FADING) อาจทำได้โดย
ก. ใช้สายนำสัญญาณให้ยาวที่สุด ข. ลดกำลังส่งลงเพื่อให้มุมตกกระทบตรงกับเครื่องรับ
ค. เปลี่ยนความถี่ใหม่ ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง

59. ATMOSPHERIC NOISE เป็นสัญญาณรบกวนชนิดหนึ่ง เกิดจากอะไร
ก. มอเตอร์ไฟฟ้า ข. ฟ้าแลบ
ค. การจุดระเบิดของหัวเทียนเครื่องยนต์ ง. มนุษย์ทำขึ้น

60. จากแผนผังสถานีวิทยุฯ ข้างบนนี้ “Modem” จะทำหน้าที่
ก. แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอานาล๊อก ข. แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณรหัสมอร์ส
ค. แปลงสัญญาณรหัสมอร์สเป็นสัญญาณเสียง ง. แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นคลื่นวิทยุ

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008