ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

1. เมื่อฟิวส์ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุขาดวงจร การเปลี่ยนฟิวส์ใหม่มีหลักการอย่างไร
ก. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าเท่ากับของเดิม ข. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าของเดิม
ค. ใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าเดิม ง. ใส่ลวดทองแดงเส้นใหญ่แทนของเดิม

2. สายดินที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร
ก. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากเครื่องไฟฟ้ารั่วออกมาจะได้ลงดินโดยไม่เกิดอันตราย
ข. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ค. ป้องกันไฟเกิน
ง. เพื่อให้ครบวงจรทางด้านแรงดันต่ำ

3. ในขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องใส่รองเท้าที่เป็นฉนววนที่ดีที่สุดเพื่ออะไร
ก. ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรของเครื่องไฟฟ้านั้นๆ
ข. ป้องกันอันตรายจากแรงดันไฟฟ้าที่เกินมากไป
ค. ป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่พื้นดิน
ง. ถูกทั้ง ก และ ค

4. Ground Rod คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำอะไร
ก. แท่งโลหะที่ใช้ตอกหรือฝังลงไปในดินเพื่อต่อกราวน์ของไฟฟ้า
ข. ใช้สำหรับฝังลงในดินเพื่อยึดโครงสร้างของเสาอากาศ
ค. ใช้สำหรับตอกยึดกับท่อน้ำประปา
ง. ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร

5. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อเป็นสายดินและใช้ฝังลงดินคืออะไร
ก. ท่อน้ำประปา ข. กราวด์ร๊อด
ค. เสาเข็มไม้สน ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
6. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่จำเป็นต้องต่อสายดิน
ก. เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง ข. เครื่องรับส่งวิทยุ
ค. โต๊ะที่ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ ง. ต่อกับทุกเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้

7. ท่านจะต่อสายดินกับอุปกรณ์ใดที่ดีที่สุด
ก. ท่อน้ำประปาพีวีซี ข. ท่อน้ำประปาที่เป็นโลหะ
ค. โครงเหล็กของตัวบ้าน ง. แท่งกราวด์ร๊อดที่ฝังลงไปในดินลึกพอสมควร

8. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการตั้งเสาอากาศ (TOWER)
ก. เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าเป็นสถานีวิทยุรับส่ง ข. เพื่อชูสายอากาศของเราให้สูงเหนือสิ่งขีดขวาง
ค. เพื่อให้สายอากาศของเราสูงเด่นเป็นสง่า ง. สถานีวิทยุรับว่งต้องติดสายอากาศให้สูงๆเข้าไว้

9. ในการที่ท่านจะเลือกวัสดุเพื่อทำเสาอากาศนั้น ข้อใดต่อไปนี้ที่ท่านจะต้องคำนึงถึง
ก. วัสดุที่จะนำมาทำต้องแข็งแรง ข. สายกายวายร์ต้องให้เส้นใหญ่ไว้ก่อน
ค. ควรจะใช้เหล็กอย่างดีที่สุดเพื่อให้มีความแข็งแรง ง. วัสดุทุกอย่างต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้

10. ถ้าท่านต้องการจะติดตั้งเสาอากาศสักต้นหนึ่ง ท่านคิดว่าสิ่งใดจำเป็นสำหรับท่าน
ก. เรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ข. ให้ผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้กระทำ
ค. เรียนรู้การปฏิบัติการเกี่ยวกับเสาอากาศ ง. จำเป็นหมดทุกข้อ

11. ท่านจะทำการทดสอบการใช้งานของเข็มขัดปืนเสาอากาศตลอดถึงการปรับแต่งอย่างไร
ก. ปรับแต่งขณะอยู่บนพื้นก่อนปืนเสาอากาศ
ข. ไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพราะผู้ผลิตทำมาเรียบร้อยแล้ว
ค. ปรับแต่งเมื่อขึ้นไปถึงที่ที่จะต้องทำงาน
ง. ปรับแต่งที่ความสูงไม่มากนักก่อน

12. อุปกรณ์ใดที่มีคุณสมบัติในการลัดวงจรในตัวมันเองเมื่อมีแรงเคลื่อนสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้
ก. ไดโอดไฮโวลท์ ข. วารีสเตอร์
ค. ซีเนอร์ไดโอด ง. ไอซีเรกกูเลตเตอร์

13. Lightning Arrester มีประโยชน์อย่างไร
ก. ป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่า ข. เมื่อมีฟ้าผ่ามันจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันเอง
ค. ใส่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อฟ้าผ่า ง. เมื่อไฟฟ้าที่มีแรงกระชากสูงจะทำให้ตัวมันลัดวงจรได้

14. Lightning Arrester ควรใส่ไว้ที่ใด
ก. ใส่ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มากที่สุด ข. ใส่ไว้นอกบ้านพร้อมต่อสายดินให้ดีที่สุด
ค. ใส่ไว้ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ง. ใส่ที่ใดก็ใช้งานได้เหมือนกัน

15. ดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) คืออะไร
ก. อุปกรณ์ที่ใช้ต่อแทนสายอากาศในขณะทำการส่งออกอากาศใช้งาน
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ต่อแทนสายอากาศในขณะปรับแต่งและทดสอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันไม่ให้คลื่นความถี่เปลี่ยนไป
ง. ถูกทุกข้อ

16. การเลือกใช้ดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) ควรคำนึงถึง
ก. ย่านความถี่ใช้งาน ข. กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ทนได้
ค. ค่าอิมพีแดนซ์ (IMPEDANCE) ง. ถูกทุกข้อ

17. ในขณะปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ไม่ต้องต่อสายอากาศ ข. ต่อสายอากาศ
ค. ต่อดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) แทนสายอากาศ ง. ถูกทุกข้อ

18. ดัมมี่ แอ็นเทน-น่า (DUMMY ANTENNA) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งที่แพร่กระจายคลื่นแบบทิศทาง
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ต่อแทนสายอากาศในขณะปรับแต่งเครื่องส่ง
ค. อุปกรณ์เพิ่มเกนสายอากาศ
ง. อุปกรณ์ที่ใช้วัดความพอดีของสายอากาศ

19. มัลติมิเตอร์ (MULTIMETER) คือ เครื่องมือใช้วัดอะไรบ้าง
ก. กำลังส่งของเครื่องวิทยุ ข. วัด VSWR ของกำลังส่ง
ค. ค่าความต้านทานอย่างเดียว ง. ค่าแรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ความต้านทาน

20. ในการเลือกซื้อเครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุจะต้องทราบคุณสมบัติทางไฟฟ้าอะไรบ้าง
ก. ขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาเพียงพอหรือไม่
ข. มีวงจรรักษาขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาให้คงที่หรือไม่
ค. มีวงจรป้องกันคลื่นวิทยุรบกวนหรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008