ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

21. เมื่อต้องการทดสอบหรือปรับแต่งการรับคลื่นวิทยุของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. เอเอฟ ซิกแนล เจนเนอเรเตอร์ (AF SIGNAL GENERATOR)
ข. อาร์เอฟ ซิกแนล เจนเนอเรเตอร์ (RF SIGNAL GENERATOR)
ค. ออสซิลโลสโคป (OSCILLOSCOPE)
ง. ถูกทุกข้อ

22. ในทางปฏิบัติการหารูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศจะใช้เครื่องมือ
ก. อาร์เอฟ ฟลิด สเทร็งท์ มิเตอร์ (RF FIELD STRENGTH METER)
ข. ฟรีควินซี่ เค้าท์เตอร์ (FREQUENCY COUNTER)
ค. ดีวิเอชั่น มิเตอร์ (DEVIATION METER)
ง. ฟรีควินซี่ มิเตอร์ (FREQUENCY METER)

23. การที่กำลังส่งย้อนกลับมาสู่เครื่องรับ-ส่งวิทยุมีสาเหตุมาจาก
ก. การใช้สายอากาศคนละย่านความถี่กับความถี่รับ-ส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. การปรับสายอากาศไม่ตรงทิศทางในการรับ-ส่ง
ค. การใช้แบตเตอรี่ผิดพลาด ง. การเคลื่อนย้ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นประจำ

24. เครื่องมือที่ใช้วัดค่ากำลังส่งที่ออกจากเครื่องรับ-ส่งวิทยุ คือ
ก. เอเอฟ เพาวเวอร์ มิเตอร์ (AF POWER METER)
ข. อาร์เอฟ เพาวเวอร์ มิเตอร์ (RF POWER METER)
ค. ดิป มิเตอร์ (DIP METER)
ง. ฟิลด์ สเทร็งท์ มิเตอร์ (FIELD STRENGTH METER)

25. คำว่า อาร์เอฟ เพาวเวอร์ เอ้าท์พุด (RF POWER OUTPUT) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ หมายถึงค่าอะไร
ก. กำลังความเข้มของคลื่นวิทยุ ข. กำลังกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้า
ค. กำลังส่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ง. กำลังการสูญเสียของเครื่องไฟฟ้า

26. การต่ออาร์เอฟ เพาวเวอร์ มิเตอร์ (RF POWER METER) เพื่อวัดกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุจะต่ออย่างไร
ก. ขนานกับเครื่องส่งวิทยุ ข. อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุ
ค. อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ ง. ถูกทุกข้อ

27. ถ้านำอาร์เอฟ เพาวเวอร์มิเตอร์ (RF POWER METER) มาต่อระหว่างเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับดัมมี่โหลด (DUMMY LOAD) จะวัดได้ค่าอะไร
ก. อาร์เอฟ เพาวเวอร์ เอ้าท์พุด (RF POWER OUTPUT) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ฟรีควีนซี่ (FREQUENCY) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. เอเอฟ เพาวเวอร์ เอ้าท์พุด (AF POWER OUTPUT) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ง. ไอ. เอฟ. (I.F.) ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ

28. เอส-มิเตอร์ (S-METER) ที่อยู่ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จะแสดงค่าอะไร
ก. ความเข้มของสัญญาณเสียง ข. ความแรงของสัญญาณวิทยุ
ค. ความเบี่ยงเบนของสัญญาณเสียง ง. ความชัดเจนของสัญญาณวิทยุ

29. วีเอสดับบลิวอาร์ มิเตอร์ (VSWR METER) คือเครื่องมือตรวจสอบอะไรบ้าง
ก. การเบี่ยงเบนของความถี่ ข. ความไวในการรับของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ค. การแมชชิ่งอิมพีแดนซ์ของสายอากาศ ง. ความชัดเจนของคลื่นเสียง

30. สเปกตรัม อะนาไลเซอร์ (SPECTRUM ANAL YZER) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด
ก. ความต้านทาน ข. ความดังของเสียงที่ออกลำโพง
ค. สัญญาณส่งออกที่ไม่ต้องการ ง. แรงดันไฟฟ้าของภาคจ่ายไฟ

31. แอนเทนน่า โรเตเตอร์ (ANTENNA ROTATOR) คืออะไร
ก. สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งหมุนได้ ข. อุปกรณ์ที่ใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ
ค. สายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ ง. เครื่องมือซึ่งทำให้สายอากาศเพิ่มเกนการขยาย

32. โคแอดเชี่ยล สวิทซ์ (COAXIAL SWITCH) ทำหน้าที่อะไร
ก. ปิด-เปิดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ข. ปิด-เปิดระบบสายอากาศ
ค. เลือกว่าจะให้เครื่องรับ-ส่งวิทยุต่อกับสายอากาศต้นใด ง. ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง

33. เครื่องมือที่ใช้วัดความถี่วิทยุ มีชื่อเรียกว่า
ก. แอมมิเตอร์ (AMMETER) ข. ฟรีควินซี่ เค้าเตอร์ (FREQUENCY COUNTER)
ค. โวลท์มิเตอร์ (VOLTMETER) ง. ซาวด์ รีฟเวล มิเตอร์ (SOUND LEVEL METE)

34. การต่อเครื่องวัดความถี่ (FREQUENCY COUNTER) วัดความถี่ของเครื่องส่งวิทยุ จะต่ออย่างไร
ก. อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุ ข. ขนานกับเครื่องส่งวิทยุ
ค. อนุกรมกับเครื่องส่งวิทยุและเครื่องลดทอนสัญญาณ ง. ถูกทุกข้อ

35. ดิป มิเตอร์ (DIP METER) คือเครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าอะไร
ก. ค่าความถี่รีโซแนนซ์ของสายอากาศ ข. ค่าความต้านทานของสายอากาศ
ค. ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขั้วสายอากาศ ง. ค่าความถี่เบี่ยงเบนของเครื่องรับ-ส่งวิทยุที่ส่งออกไป

36. วงจรเรโซแนนซ์ (RESONANCE) ที่ใช้ในเครื่องรับ-ส่งวิทยุทั่วๆไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชนิดใด
ก. ตัวต้านทานไฟฟ้า (RESISTOR)
ข. ตัวต้านทานไฟฟ้า (RESISTOR) กับตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR)
ค. ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (INDUCTOR)
ง. ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (INDUCTOR) กับตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR)

37. การวัดหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ (RESONANCE) ของสายอากาศ จะใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. RESONANCE METER ข. RADIATION PATTERN
ค. DIP-METER ค. DISTORTION METER

38. สเพอริอัส อีมิสชั่น (SPURIOUS EMISSION) คืออะไร
ก. คลื่นรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ ข. คลื่นที่ทำให้กำลังส่งเพิ่มขึ้น
ค. คลื่นที่ต้องการออกอากาศ ง. คลื่นที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

39. อินเตอร์โมดูเลชั่น (INTERMODULATION) หมายถึง
ก. การรวมตัวของคลื่นความถี่วิทยุตั้งแต่ 2 ความถี่ขึ้นไปและเกิดเป็นความถี่ใหม่
ข. คลื่นความถี่วิทยุที่มีความถี่เป็นจำนวนเท่าของความถี่ใช้งาน
ค. เป็นมาตรฐานการผสมคลื่นแบบหนึ่ง
ง. วงจรทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผสมคลื่น

40. คลื่นฮาร์โมนิค (HARMONIC) มีความหมายอย่างไร
ก. คือ คลื่นความถี่ของวงจรไอเอฟ แอมพลิฟายเออร์ (IF AMPLIFIER)
ข. คือ คลื่นความถี่ที่ต้องการออกอากาศ
ค. คือ คลื่นความถี่ที่มีค่าเป็นจำนวนเท่าของความถี่ใช้งาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008