อ.จิฤดี ปึงตระกูล
Email: chirudee@maildozy.com or chirudee@yahoo.com
HP: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~pchirude/

Translation: ไฟล์ lecture notes 22/29 Nov.03; ตัวอย่างไฟล์ส่งงาน

 

รายวิชา 2206334 การวิเคราะห์สารนิเทศ (19 Dec.03)
461219.zip, 461219.txt