Web page วิชา 2501-273 Computer data process
(สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2545

แผนการสอน ตารางบรรยาย และ ตารางเข้าห้องปฏิบัติการ
Download Acrobat Reader เพื่อดูเอกสาร

cการรายการปฏิบัติการ
โจทย์และตัวอย่างเอกสาร

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 อินเตอร์เน็ตและการส่ง E-Mail

โจทย์

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 Spreadsheet

โจทย์ และ ไฟล์วิดีโอตัวอย่าง

แบบฝึกหัดครั้งที่ 3 Spreadsheet

โจทย์ ไฟล์ต้นแบบ และ ไฟล์วิดีโอตัวอย่าง

แบบฝึกหัดครั้งที่ 4 Database

โจทย์ และ กระดาษคำตอบ

แบบฝึกหัดครั้งที่ 5 การนำเสนอผลงาน

โจทย์

แบบฝึกหัดครั้งที่ 6 Page Maker

 

แบบฝึกหัดครั้งที่ 5 Illustrator

โจทย์ ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5

แบบฝึกหัดครั้งที่ 6 PhotoShop

 

แบบฝึกหัดครั้งที่ 7 3D CAD-1

โจทย์ และ ไฟล์วิดีโอตัวอย่าง


คลิกที่นี่เพื่อส่งงาน