ประมวลรายวิชา

2205611 ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง

คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546


 

ชื่อผู้สอน รองศาสตราจารย์ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
จำนวนหน่วยกิต 3
สถานภาพของวิชา วิชาบังคับของแผน กใและแผน ข.
ชื่อหลักสูตร ปริญญาโท
จำนวนชั่วโมงที่สอน 3 ช.ม./สัปดาห์
เนื้อหารายวิชา วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี ีแนวคิด และการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ  กับปัญหา สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์