จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์

     

Home
Profile
Publications
Research
Expertise
Courses
Time Table
Photo Album
Download

pongsin 5

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปองสิน  วิเศษศิริ

ประธานสาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อโทร  02-218-2405, 02-218-2409  
โทรสาร 02-218-2406

E-mail: pongsin.v@chula.ac.th.
           v.pongsin@gmail.com

ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

Expertise

  Ø ADMINISTRATION OF ACADEMIC AFFAIRS

  Ø CHANGE PROCESS AND INNOVATION IN EDUCATIONAL
             ORGANIZATION

  Ø LEADERSHIP

ความชำนาญพิเศษ

 

            Ø การบริหารงานวิชาการ 

 

          Ø การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

          Ø ภาวะผู้นำในสถานศึกษา 

 

Home | Profile | Publications | Research | Expertise | Courses | Time Table | Photo Album | Download

Copyright 2007 by, Pongsin Viseshsiri

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด24/04/51