จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์

     

Home
Profile
Publications
Research
Expertise
Courses
Time Table
Photo Album
Download

Pongsin 3

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปองสิน  วิเศษศิริ

ประธานสาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อโทร  02-218-2405, 02-218-2409  
โทรสาร 02-218-2406

E-mail: pongsin.v@chula.ac.th.
           v.pongsin@gmail.com

ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

bar bok

ผลงานทางวิชาการ (Publications)

bullet

Kanlaya Paikoh & Pongsin Viseshsiri. A proposed  Model of Nursing College  Director Development on  Academic Roles in the Ministry of Defence Nursing  Colleges Chulalongkorn  Educational Review Volume  11 Number 1(July 2004):
p. 1-24

bullet

Philip Hallinger, Patchanee Teraseina, Pronkasem   Kantamara, Banchong  Chompoowong & Pongsin   Chuwattanakul. Finding the Middle Way to the Future  of Thai  Schools Chulalongkorn Educational Review Volume 7  Number 2 (January  2001): p.25-42 

bullet

Pongsin   Chuwattanakul. Education Reform : Roles of the Head Administrator/Principal Upon Important  within the Thai Classroom Where Learners Are to Be Considered Most Important  Chulalongkorn  Educational Review  Volume 8 Number 1 (July 2001): p. 18-27.

bullet

"แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน". วารสารการศึกษาไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม 2549)

bullet

"การศึกษาการบริหารการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร". วารสารการศึกษาไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 (มกราคม 2549)

bullet

"การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ". วารสารการศึกษาไทย  ปีที่ 4  ฉบับที่ 31 (เมษายน 2550)

bullet

"การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ".  วารสารการศึกษาไทย  ปีที่ 4  ฉบับที่ 35 (สิงหาคม 2550)

bullet

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชน". รายงานสรุปผลการเสวนาและนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 (มกราคม 2551)

bullet

"ทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า". รายงานสรุปผลการเสวนาและนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 (มกราคม 2551)

bullet

"แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น". รายงานสรุปผลการเสวนาและนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550
(มกราคม 2551)

bullet

"การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา". รายงานสรุปผลการเสวนาและนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550
(มกราคม 2551)

bullet

"การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการศึกษา". รายงานสรุปผลการเสวนาและนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 (มกราคม 2551)

bullet

"การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวและชุมชน". รายงานสรุปผลการเสวนาและนิทรรศการการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 2550 (มกราคม 2551)

Home | Profile | Publications | Research | Expertise | Courses | Time Table | Photo Album | Download

Copyright 2007 by, Pongsin Viseshsiri

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด24/04/51