เมื่อฉันได้ไป...............

 

     ก า ญ จ น บ ุรี                                       ภูเก็ต                                     

    น ค ร ร า ช สี ม า (เขาใหญ่)                ตาก

    ป ร ะ จ ว บ คี ร ีขั ัน ธ์                             ชลบุรี (เกาะล้าน)

    อุ ุบ ล ร า ช ธ า น ี -  ล า ว

    สงขลา - กระบี่