1. บทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์

 

 

                     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในด้านสร้างสรรค์และทำลายล้าง มนุษย์จึงต้องเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้ผลิต  ผู้เลือกใช้เพื่อการสร้างสรรค์และมีความระมัดระวัง รับผิดชอบเพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย

 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |