แบบฝึกหัดที่ 10  บทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์

 ประเทศที่ไม่สนใจนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ น่าจะมีสภาพอย่างไร

  ถ้าประชาชนชาวไทยไม่รู้จักใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถูกต้อง และเหมาะสม  นักเรียนคิดว่าอาจเป็นต้นเหตุของการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  จงคาดคะเนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยใน 15 ปี ข้างหน้า


 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |