ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์

ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจดีนั้นได้ให้ความสำคัญในการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก  ทำให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ

และติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทัน สำหรับประเทศไทยนั้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เช่นเดียวกัน    ดังนั้นประชาชนจึงจำเป็นต้องได้รับการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและปรับตนเองให้อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได

 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |