เรื่องธรรมชาติวิทยาศาสตร์

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1. ความหมายของ “วิทยาศาสตร์” ข้อใดถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด

  ก. เป็นวิชาที่มีการสังเกต ทดลองและสรุปผล
  ข. เป็นวิชาที่ว่าด้วยการค้นพบความจริงในธรรมชาติ
  ค. เป็นวิชาที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ
  ง.  เป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์


2. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์

  ก.   กฎ ทฤษฎี
  ข.  ความเชื่อ ค่านิยม
  ค.  ข้อเท็จจริง หลักการ
  ง.   ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริง

   

3. ถ้ากำหนดตัวเลขต่อไปนี้แทนขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

  1 = การตั้งสมมติฐาน

  2 = การสังเกตและการตั้งปัญหา

  3 = การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป

  4 = การทดลอง

  ก.  1 ----> 2 ----> 3 ----> 4
  ข.  4 ----> 2 ----> 1 ----> 3
  ค.  2 ----> 4 ----> 1 ----> 3
  ง.  2 ----> 1 ----> 4 ----> 3

 

4. ข้อความใดถูกต้องที่สุด

  ก. วิทยาศาสตร์ประยุกต์แยกออกจากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง
  ข. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่อาจแยกออกจากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ได้เลย
  ค. วิทยาศาสตร์ประยุกต์บางกลุ่มอาจแยกออกจากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ได้อย่างเด็ดขาด
  ง. วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ต่างก็มีความเจริญไปคนละทิศคนละทาง

   

5. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

  ก.  ได้ เมื่อมีเหตุผลหรือหลักฐานที่ดีกว่า
  ข.   ได้ เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกว่ามาบอก
  ค.  ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
  ง.  ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงที่ยอมรับกันแล้ว

   

  จากสถานการณ์จำลองต่อไปนี้ จงตอบคำถาม ข้อ 6

  ณ สถานีตำรวจบางรัก
  ตำรวจ : มีเรื่องอะไรให้ช่วยครับ
  ลดา : ดิฉันถูกคนขับรถแท็กซี่ปล้นทรัพย์ค่ะ
  ตำรวจ : คนร้ายรูปร่างเป็นอย่างไร ขับรถสีอะไร หมายเลขทะเบียนอะไรครับ
  ลดา : เขาผิวดำมากเลยค่ะ ใส่เสื้อยืดสีขาว มีกลิ่นตัวแรงมาก ที่คอมีไฝเม็ดใหญ่สีดำ
    หางคิ้วขวามีรอยแผลเป็น ขับรถแท็กซี่สีชมพู ฟ้า ทะเบียน ท -0001
    เสียงเขาใหญ่มากค่ะ
  ตำรวจ : ดีมากเลยครับจากรายละเอียดที่คุณให้ เรามีโอกาสจับคนร้ายได้มากยิ่งขึ้นครับ

6. ลดา ไม่ได้ ใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตลักษณะของคนร้าย

  ก.  ตา หู
  ข.  จมูก หู
  ค.  ตา จมูก
  ง.   กายสัมผัส ลิ้น

 

7. ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก

  ก.  ปัญหา
  ข.  ข้อมูล
  ค.  สมมติฐาน
  ง.  การทดลอง

   

8.  ในขณะที่ทำกิจกรรม “ ไข่จม – ไข่ลอย ”

มานะกล่าวว่า “ อะไรทำให้ไข่ไก่ลอยได้ ”

มานี กล่าวว่า “ เกลือน่าจะทำให้ไข่ไก่ลอยน้ำได้ ”

      คำกล่าวของมานะ ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใด

ก.   การศึกษาค้นคว้า
ข.  การตั้งสมมติฐาน
ค.  การระบุปัญหา
ง.   การตั้งคำถาม

 

9. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์

  ก.   การศึกษารวบรวมข้อมูล
  ข.   การระบุปัญหาจากการสังเกต
  ค.  การสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบ
  ง.   การพยากรณ์คำตอบของปัญหาล่วงหน้า

   

10. ข้อความใดถูกต้อง

  ก. รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากทรงคำนวณการเกิด

  สุริยุปราคาได้ถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  ข. รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากทรงคำนวณการเกิด

  จันทรุปราคาได้ถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  ค. รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากทรงคำนวณการเกิด

  สุริยุปราคาได้ถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  ง. รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากทรงคำนวณการเกิด

  จันทรุปราคาได้ถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright (c) 2006 www.satitm.chula.ac.th All rights reserved.

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |