แบบฝึกหัดที่ 1  ความหมายของวิทยาศาสตร์

 แบบฝึกหัดที่ 2  ประเภทของวิทยาศาสตร์

 แบบฝึกหัดที่ 3  ลักษณะสำคัญทางวิทยาศาสตร์

 แบบฝึกหัดที่ 4  การเป็นคนช่างสังเกต

 แบบฝึกหัดที่ 5  การเป็นคนช่างสงสัย

 แบบฝึกหัดที่ 6  การเป็นคนมีเหตุผล

 แบบฝึกหัดที่ 7  การเป็นคนมีความพยายามและอดทน

 แบบฝึกหัดที่ 8  การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม

 แบบฝึกหัดที่ 9  การเป็นคนทำงานอย่างมีระบบ

 แบบฝึกหัดที่ 10  บทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |