แบบฝึกหัดที่ 1  ความหมายของวิทยาศาสตร์
 

         วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร

         ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คืออะไร ประกอบด้วยความรู้ประเภทใดบ้าง

         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

        ให้นักเรียนค้นหาประวัติของนักวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนชื่นชอบมา 1 ท่าน
       พร้อมทั้งบอกผลงานมาโดยสังเขป


 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |