ประเมินโรงเรียนและหลักสูตร

ชุดฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2544) และการนำจุดเด่นของท้องถิ่นสู่การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ(แก้ไขกันยายน 2545) สารบัญ / เนื้อหา
การประเมินที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Assessment) หน้าปก / เนื้อหา
ชุดฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน้าปก / เนื้อหา
เอกสารประกอบการบรรยายวิธีประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ หน้าปก / เนื้อหา
 
 
 
 
 
 

Top l Home