หน้าหลัก

ประวัติภาควิชา

หลักสูตร

บุคลากร

อื่น ๆ

  • ประกาศภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ทักษิณ  ชินวัตร

บรรยายเรื่อง ICT กับอนาคตของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2545 เวลา 16.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้อง 105 อาคาร 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประกาศปริญญาตรี

ขอให้นิสิตปริญญาตรี มารับ CR65 ได้ที่ภาควิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครนิสิต รป.ม.

ขณะนี้ ยังไม่เปิดรับสมัคร

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2545

ตั้งแต่ 11-20 กันยายน  2545

 

ประชาสัมพันธ์ รป.ม. รุ่นที่ 15

ใครที่ยังไม่ส่งหัวข้อ Directed Studies ระวังจะไม่จบพร้อมกันนะ จ๊ะ!!  จะบอกให้

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ รป.ม. รุ่นที่ 16

ขอให้นิสิต รป.ม. รุ่นที่ 16 ทุกท่าน โปรดจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง คนละ 1,000.- บาท ได้ที่คุณเต๋า 

ประชาสัมพันธ์ รป.ม. รุ่นที่ 17

นิสิต รป.ม. รุ่นที่ 17 ทุกท่าน  ขอให้เข้าเรียนตรงเวลาด้วย  อาจารย์ผู้สอน ฝากมา

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ รป.ม. รุ่นที่ 18

ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก