รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์
Chanat Ratanasumawong
Assoc. Prof., Dr.Eng.

ห้อง 309 ตึกสลับ ลดาวัลย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering
Chulalongkorn university
Phayathai Rd., Patumwan, Bangkok 10330

Tel.    66(0)2218 - 6593
Fax.    66(0)2252 - 2889
Email  Chanat.R@chula.ac.th


View Chanat's profile

Research

โครงงานวิศวกรรม (Senior Project)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Thesis)

วิชาสอน
ประสบการณ์การสอน
 1. 2103105 Eng Draw Fund
 2. 2103203 Mech Drawing
 3. 2103213 Eng Mech I
 4. 2103301 Des Mthd ME
 5. 2103320 Des Mach Element
 6. 2103325 ME Des Proj
 7. 2103390 Mech Eng Lab I
 8. 2103391 Sem Tech Write ME
 9. 2103393 ME Lab Non ME
 10. 2103433 Intro Mech Vibrat
 11. 2103541 Vibration Monitoring & Analysis
 12. 2103612 Elasticity
 13. 2183351 ME Design