ห้

ข่

 

      ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (7 ก.ค.46)
    download พ.ร.บ.

 

    ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
(อดีตทบวงมหาวิทยาลัย) http://www.mua.go.th