ห้

ข่

 


      รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 26

     http://engineer.spu.ac.th/cedt
 

  • รายงานการประชุมสภาคณบดีฯ

        มติคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ ครั้งที่ 1 (26 มิ.ย.46)