ห้

ข่

 

    

  หากมีข้อแนะนำ ติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องข่าวนี้ ส่งมาได้ที่

  อัครวัต ศิริสุข (akawat.s@chula.ac.th)

  จูงใจ ปั้นประณต (joongjai.p@chula.ac.th)

  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย