ขอบข่ายของงานกราฟฟิก
           งานกราฟิกเป็นงานที่ดูเผิน ๆ น่านะเกี่ยวกับงานพิมพ์เท่านั้นแต่จริง ๆ แล้วงานกราฟิกยังเป็น งานที่มีความเกี่ยวพันกับงานอื่น ๆ อีก ได้แก่
 การประชาสัมพันธ์ ถือได้ว่างานกราฟิกนี้เป็นงานที่ควบคู่ไปกับงานบริหาร เพราะเนื้อหาของ             การประชาสัมพันธ์ที่ออกไปนั้น หากไม่ดึงดูดความสนใจที่ดีแล้วย่อมไม่สามารถที่จะสื่อความหมาย
            กันระหว่าผู้ชมกับฝ่ายองค์กรได้
  งานโทรทัศน์ กราฟิกจะเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นหัวเรื่อง(title)สไลด์ ฯลฯ
  งานจัดฉากละคร เช่นการจัดฉากในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบตัวหนังสือ
  งานหนังสือพิมพ์ วารสารนิยมใช้สัญลักษณ์ทางการฟิกกันมากเพราะสัญลักษณ์เหล่านี้ทำให้ผู้อ่าน
              เข้าใจง่าย
  งานออกแบบ หรือแบบร่าง เช่นออกแบบบ้าน
  เขียนภาพเหมือน
  งานพิมพ์หรือทำสำเนา
  ทำซิลค์สกรีน
  การออกแบบหนังสือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ