อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก
    เพื่อต้องการให้งานกราฟิกมีคุณค่าและแสดงความหมายได้อย่างเต็มที่ องค์
ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้งานกราฟิกมีความโดเด่นน่าสนใจ นักออกแบบจึงใช้หลักและวิธีการ
ทางศิลปะเป็นแนวทางการออกแบบโดยพิจารณาดังนี้
รูปแบบตัวอักษรและขนาด  
การกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่าง
การกำหนดสี    
การจัดวางตำแหน่ง