1)    วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)

                               วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไป  มีขั้นตอนดังนี้  ระบุปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน  ทดลอง  สรุปผล

ภาพขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์


               วิธีการทางวิทยาศาสตร์ อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้

 แบบที่ 1     ระบุปัญหา    ตั้งสมมุติฐาน    ทดลอง  สรุปผล

 แบบที่ 2     ระบุปัญหา    ตั้งสมมุติฐาน    ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล    สรุปผล

 แบบที่ 3     ระบุปัญหา    ตั้งสมมุติฐาน    ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล    ทดลอง    สรุปผล
 


 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |