2)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific process skills)

                              

                                   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชำนาญและความคล่องแคล่วในการใช้เพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

                                    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ โดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American Association for the Advancement of Science – AAAS) ซึ่งประกอบด้วย   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทักษะ ดังนี้

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ได้แก่

                                      1.   ทักษะการสังเกต

                                      2.   ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

                                      3.   ทักษะการจำแนกประเภท

                                      4.   ทักษะการวัด

                                      5.   ทักษะการใช้ตัวเลข

                                      6.   ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล

                                      7.   ทักษะการพยากรณ์

                                      8.   ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม  ได้แก่

                                      1.   ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร

                                      2.   ทักษะการตั้งสมมุติฐาน

                                      3.   ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

                                      4.   ทักษะการทดลอง

                                      5.   ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |