1.4  ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์

                   การดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกวันนี้ได้รับความสะดวกสบายต่างๆ มากมาย เช่น ไม่ต้องเดินทางไปหาเพื่อนไกลๆ เพื่อถามข่าวคราวจากเพื่อน เพียงใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อกับเพื่อนได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เครื่องบิน ดาวเทียม นักเรียนคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความรู้ต่างๆ เหล่านี้ ักวิทยาศาสตร์ค้นพบมาได้อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์มีลักษณะนิสัยแตกต่างไปจากบุคคลอาชีพอื่นหรือไม่ อย่างไร

กล่องข้อความ: ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์   ได้แก่   
          1)  เป็นคนช่างสังเกต   
          2)  เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย   
          3)  เป็นคนมีเหตุมีผล   
          4)  เป็นคนมีความพยายามและอดทน   
          5)  เป็นคนมีความคิดริเริ่ม   
          6)  เป็นคนทำงานอย่างมีระบบ

 

| Home | ประมวลรายวิชา | บทเรียน | แบบฝึกหัด | แบบทดสอบ |