Chula's Logo
เชิญร่วมบริจาคที่ ธ.กรุงเทพ เพชว่บุรี สาขาย่อยบิ้กซี เพชรบุรี หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ เพชรบุรี สาขาย่อย สาขาย่อยบิ้กซี เพชรบุร
  แดน
  เขามรกต
แดนสุขาวดี
เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
  แดนพราหมณ์-ฮินดู
  แดนมหายานเต๋า
  แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่
  แดนหุบเขาสี่อริยสงฆ์
  แดนพุทธเกษตร
  แดนมิตรต่างดาว
  แดนสิบสองนักษัตร
  ศาลาบูรพาอาจารย์
  อาคารบรมครู
  อาคาร 72 พรรษา
  ลานภาวนาสันติภาพ
  วิหาร ตี่ จ่าง อ๊วง
  ประชาสัมพันธ์
  แดนปฏิบัติ
  โรงเจ
  โรงบุญ
  หอสวดมนต์
  ครัววีไอพี
  วัดพูสวรรค์
  ก๊อด เอาส์
x
แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่

การสร้างห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกลืม อันประกอบด้วย แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย

เพื่อให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระคุณห้าแม่ที่มีพระคุณต่อมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย เราควรที่จะสักการบูชาเพื่อขอบพระคุณต่อห้าแม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และบังเกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองต่อผู้ที่สักการบูชาท่าน

แม่พระธรณี
ชาวฮิบรูโบราณเชื่อว่าแม่พระธรณีจะเป็นผู้รักษาดวงวิญญาณให้พักผ่อนด้วย ความสงบในขณะที่ชาวโรมันเชื่อว่า แม่พระธรณีช่วยประทานพืชผล ชาวไทย สมัยโบราณบูชาแม่พระธรณีเพื่อให้แผ่นดินมีความสงบร่มเย็น

แม่พระคงคา
เป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำชาวฮินดูในประเทศอินเดียมีความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่คงคา อย่างลึกซึ้ง และได้จัดพิธีบูชาพระแม่คงคาทุกปี นับเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว

พระแม่โพสพ
เทพเจ้าแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีความเชื่อเกี่ยวกับ แม่พระโพสพปรากฏอยู่ในศาสนาต่าง ๆ มากมายเป็นเวลาหลายพันปี แม้แต่ในปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาชินโตก็ยังจัดพิธีบูชาพระแม่โพสพกันอยู่

แม่พระพาย
ในคัมภีร์ปุราณะของอินเดีย กล่าวว่าพระฤาษีนารถได้ไปขอร้องพระพายให้ช่วยพัด ยอดเขาพระเมรุให้พังลงเสีย พระพายก็ปฏิบัติตามแต่พญาครุฑได้เอาปีกป้องกันไว้ ต่อมาพญาครุฑ ไม่อยู่พระพายจึงทำลายยอดเขาพระสุเมรุจนได้ แล้วหอบไปทิ้งไว้ ในทะเลแล้วกลายเป็นเกาะลังกาในปัจจุบัน

แม่พระเพลิง
ชาวกรีกเชื่อว่า พระเพลิงเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง ช่วยมนุษย์พ้นจากความมืดมิดโดยสิ้นเชิง และเป็นเทพเจ้าแห่งสัจจะด้วย