ยูสเน็ตและกลุ่มข่าว

ยูสเน็ตคืออะไร

ในบรรดาส่วนต่างๆของอินเทอร์เน็ตนับว่ายูสเน็ต (UseNet) เป็นส่วนที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น
ที่สุดส่วนหนึ่ง นิสิตคงเคยได้ยินว่า มีการเผยแพร่สิ่งต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลบนอินเทอร์เน็ต เช่น
ภาพโป๊เปลือย หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลของหลายๆประเทศรู้สึกเดือดร้อน เนื่อง
จากข่าวเหล่านั้นไปวิพากษ์วิจารณ์หรือโจมตีนโยบายต่างๆของตน ข่าวคราวเหล่านี้ส่วนใหญ่ทีเดียว
ที่เผยแพร่มาจากยูสเน็ต

ถ้าจะบอกว่ายูสเน็ตคืออะไรให้ชัดเจนไปเลยทีเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราอาจมีคำอธิบาย
เปรียบเทียบได้ว่า ยูสเน็ตก็เหมือนกับแผ่นป้ายประกาศขนาดยักษ์ ซึ่งแผ่นนี้แบ่งเป็นส่วนย่อยๆมาก
มายมหาศาล ส่วนย่อยๆเหล่านี้ก็ว่าด้วยหัวข้อต่างๆกัน สุดแท้แต่จะมีใครอยากแลกเปลี่ยนข่าวสาร
หรืออยากพูดคุยอภิปรายกันในประเด็นใด ผู้อ่านป้ายประกาศยักษ์นี้ก็ได้แก่เหล่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต
ทั่วทั้งโลกนั่นเอง ใครที่มีข่าวสารอยากจะกระจายให้ทั้งโลกรับรู้ก็สามารถประกาศได้บนยูสเน็ตนี้

*นิสิตสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับยูสเน็ตคืออะไรได้ที่นี่ พร้อมกันนั้นก็อ่านอีกบทความหนึ่งที่ไม่เห็น
ด้วยกับบทความแรก นิสิตจะสังเกตเห็นว่าบทความที่สองนี้พยายามตอบโต้กับบทความแรกอย่างละเอียด
และมีการใช้วิธียกข้อความของบทความแรกมีอภิปราย วิธีการตอบโต้กันเช่นนี้เป็นลักษณะเด่นของ
ระบบยูสเน็ต

เมื่อเป็นเช่นนี้นิสิตคงพอมองเห็นว่า ยูสเน็ตมีอิทธิพลและมีบทบาทมากมายเพียงใด ในแง่หนึ่งยูสเน็ต
สามารถสร้างสรรสิ่งดีๆได้มากมาย เพราะข่าวสารที่ประกาศออกมามีประโยชน์มาก ตัวอย่างเช่น
เคยมีเรื่องขึ้นมาว่า ในประเทศจีนมีคนๆหนึ่งเกิดป่วยเป็นโรคประหลาดขึ้นมาที่บรรดาแพทย์ที่อยู่ใน
บริเวณนั้นไม่สามารถวินิจฉัยได้ จึงมีการบอกเล่าอาการป่วยของคนๆนี้ไปทางยูสเน็ต ผ่านกลุ่มข่าว
ทางการแพทย์ ไม่นานต่อมาก็มีคำตอบกลับออกมามากมาย ซึ่งสามารถช่วยให้คนๆนี้รอดพ้นจากความ
ตายไปได้ เพราะแพทย์รู้จักวิธีที่จะช่วยชิีวิตเขาไว้ได้ทัน ในทำนองกลับกัน ข่าวสารที่แผยแพร่ออกมา
อาจเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆก็ได้ เช่นนิสิตคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับมีการเผยแพร่วิธีการทำระเบิด หรือ
วิธีผลิตยาเสพติดเช่นยาบ้าเป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไร คำตอบหาไม่ได้ง่ายนัก แต่
ที่บรรดาสมาชิกของประชาคมอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือ การปิดกั้นมิให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร
เพราะนั่นจะเป็นการทำลายระบบอินเทอร์เน็ต ที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ก้าวหน้าไปได้ลง
อย่างสิ้นเชิง ทางออกน่าจะเป็นว่า ผู้รับข่าวสารจะต้องมีความสามารถในการแยกแยะว่าข่าวอันไหน
น่าเชื่อถือ และข่าวอันไหนจะเป็นอันตราย ถ้าคนที่รับข่าวสารจะทำความเลวเสียแล้ว การปิดกั้นข้อมูล
เช่นนี้คงไม่ช่วยหยุดยั้งความตั้งใจของเขาได้

กำเนิดของยูสเน็ต

ยูสเน็ต (UseNet) เกิดจากนักศึกษาสองคนของมหาวิทยาลัยดุ๊คในมลรัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
ได้แก่ทอม ทรัสคอตต์และจิม เอลลิส สองคนนี้ได้เขียนโปรแกรมขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกันได้
เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และช่วยให้การส่่งข่าวโดยอ้างอิงถึงข่าวที่มีอยู่ก่อนเกิดขึ้นได้ ซึ่งทำให้การ
อภิปรายในหัวข้อหนึ่งๆเป็นไปได้โดยง่าย ปัจจุบันโปรแกรมของทรัสคอตต์และเอลลิสก็ยังคงใช้กันอยู่ และ
ได้มีการปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันประมาณกันว่า มีผู้คนกว่าสิบล้านคนขึ้นไปใช้ยูสเน็ตอยู่ในแต่ละช่วงเวลา
และข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายโอนกันนั้นมีมากกว่าล้านเมกะไบต์ขึ้นไป

การติดต่อในระบบยูสเน็ตใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า NNTP ย่อมาจาก Net News Transport Protocol

กลุ่มข่าว

กลุ่มข่าวในยูสเน็ตเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Newsgroups มีอยู่ด้วยกันร่วมหมื่นกลุ่ม แต่เนื่องจาก
กลุ่มต่างๆเหล่านี้มีหลายกลุ่มที่เนื้อหาสาระไม่เป็นที่สบอารมณ์ของผู้บริหารระบบของจุฬาฯ เราจึงมี
วาสนาได้อ่านเพียงสี่พันกว่ากลุ่มเท่านั้น กลุ่มข่าวเหล่านี้มีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบตามลักษณะ
หัวข้อของกลุ่มนั้นเอง เช่นกลุ่มข่าวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่ในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวกับกลุ่มเกี่ยวกับดู
โทรทัศน์ เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนกัน (อย่างน้อยก็ตามทัศนะของผู้
จัดกลุ่ม) และกลุ่มเกี่ยวกับวิชาการต่างๆก็แน่นอนว่าจะอยู่ด้วยกัน เช่นกลุ่มเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มี
กลุ่มใหญ่ของตนโดยเฉพาะ กลุ่มเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ก็มีเช่นกันทำนองเดียวกับกลุ่มทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มข่าวทั้งหมดถูกจัดอยู่ในประเภทใหญ่สุดที่มีอยู่ไม่กี่ประเภท และต่อจากนั้นก็จะมีการแบ่งประเภทให้
ย่อยลงไปอีก ตัวอย่างเช่นกลุ่มเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ที่พูดถึงในย่อหน้า
ข้างต้น ทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มใหญ่สุดเดียวกัน แต่เมื่อแบ่งกลุ่มย่อยออกมาจะอยู่กันคนละกลุ่ม และใน
แต่ละกลุ่มนี้เองก็มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกไปอีกมากมาย เช่นกลุ่มเกี่ยวกันสัตว์เลี้ยงก็ยังแบ่งออกเป็น
กลุ่มเกี่ยวกับสุนัข เกี่ยวกับแมว และกลุ่มเกี่ยวกับ
การดูโทรทัศน์ก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆเช่น กลุ่มเกี่ยวกับรายการละครน้ำเน่า เกี่ยวกับรายการหนังตลก เป็นต้น

ประเภทของกลุ่มข่าว

กลุ่มข่าวต่างๆแบ่งเป็นประเภทในระดับแรก (หรือระดับใหญ่สุด) ได้ดังนี้

comp

เป็นกลุ่มข่าวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดบนยูสเน็ต ทั้งนี้ก็เนื่องจาก
เหตุผลง่ายๆว่าผู้ใช้ยูสเน็ตมักเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานกับคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก แต่ก็มิได้หมายความว่าใครที่ไม่ได้ทำงานด้านคอมพิวเตอร์จะถูกห้ามไม่ให้ร่วม
กลุ่มนี้ อันที่จริงกลุ่มนี้มีประโยชน์มากเพราะเมื่อเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เราก็สามารถถามเข้าไปได้

ตัวอย่างของกลุ่มข่าวในประเภทนี้

comp.sys.mac.systemกลุ่มข่าวเกี่ยวกับเครื่องแมคอินทอช
comp.sys.ibmกลุ่มเกี่ยวกับเครื่องไอบีเอ็ม
comp.os.ms-windows.miscกลุ่มเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการวินโดว์
comp.os.os2กลุ่มเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการโอเอสทู
comp.os.msdosกลุ่มเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการดอส

news

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มข่าวที่เกี่ยวกับยูสเน็ตโดยตรง
news.announce.newgroupsกลุ่มข่าวเกี่ยวกับการประกาศ
กลุ่มใหม่ๆบนยูสเน็ต
news.announce.newusersกลุ่มเกี่ยวกับผู้ที่เริ่มเป็นสมาชิก
ยูสเน็ตใหม่ๆ มีประโยชน์มาก

rec

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มข่าวเกี่ยวกับความบันเทิง สันทนาการ กีฬาและสัตว์เลี้ยง นับเป็นกลุ่มที่คึกคักมากอีกกลุ่มหนึ่ง
rec.sport.soccerกลุ่มข่าวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล (ซอกเกอร์ในภาษาอเมริกัน)
rec.sport.volleyballกลุ่มเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
rec.arts.tv.tiny-toonกลุ่มเกี่ยวกับการ์ตูนทีวี
rec.pets.catsกลุ่มเกี่ยวกับแมว
rec.arts.poemsกลุ่มเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ นิสิตสามารถอ่านบทกวีต่างๆได้ที่นี่

sci

กลุ่มข่าวทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
sci.philosophy.metaกลุ่มข่าวเกี่ยวกับวิชาปรัชญา
sci.langกลุ่มเกี่ยวกับศาสตร์แห่งภาษา
sci.lang.translationกลุ่มเกี่ยวกับภาษาและการแปล
sci.logicกลุ่มเกี่ยวกับตรรกวิทยา

soc

กลุ่มนี้เกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรม กลุ่มเกี่ยวกับชนชาติหรือประเทศต่างๆจะอยู่ที่นี่ รวมทั้งการ
การประกาศหาคู่ด้วย
soc.culture.thaiกลุ่มข่าวเกี่ยวกับคนไทย
และประเทศไทย
soc.culture.laosกลุ่มเกี่ยวกับคนลาวและประเทศลาว
soc.women.lesbian-and-biกลุ่มเกี่ยวกับผู้หญิง
ที่ชอบเพศเดียวกัน
soc.personalsประกาศหาคู่ (เหมือนกับมาลัยเสี่ยงรัก)

talk

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สมาชิกของกลุ่มพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ เช่นการเมืองหรือเรื่องที่เป็นที่ถกเถียง
กัน เช่นการทำแท้ง หรือการุณยฆาต (การที่คนไข้ป่วยทรมานแล้วหมอจะช่วยให้ตายได้หรือไม่)
talk.politics.tibetกลุ่มข่าวเกี่ยวกับการเมืองในธิเบต
talk.politics.theoryกลุ่มเกี่ยวกับทฤษฎีการเมือง
talk.abortionถกเถียงกันเกี่ยวกับการทำแท้ง
talk.euthanasiaถกเถียงกันเกี่ยวกับการุณยฆาต
talk.religion.buddhismอภิปรายและสนทนากัน
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

alt

อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้ยูสเน็ตเป็นที่ดึงดูดใจมากที่สุดก็ได้ เพราะว่ากลุ่มนี้รวมเอา
ของแปลกๆ และของต้องห้ามทั้งหลายไว้ด้วยกัน สาเหตุที่ผู้คนพูดถึงอินเทอร์เน็ตในทางเสียๆก็
มักจะมาจากกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์หลักของจุฬาฯตัดกลุ่มจำนวนมากทิ้งไป ซึ่ง
ส่วนที่สำคัญก็มาจากกลุ่ม alt นี้เอง คำว่า alt มาจาก alternative

alt.fan.madonnaกลุ่มแฟนของมาดอนนา
alt.fan.bill-gatesกลุ่มแฟนของนายบิล เกตส์ (ราชาคอมพิวเตอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์)
alt.sexกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องเพศ
และกามารมณ์
alt.astrologyกลุ่มเกี่ยวกับโหราศาสตร์
alt.cyberspaceกลุ่มเกี่ยวกับโลกเหมือนจริง
ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

chula

กลุ่มนี้ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นๆที่พูดถึงข้างต้น เพราะกลุ่มข้างต้นนั้นเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงได้
ทั่วโลก แต่กลุ่ม chula นี้เป็นกลุ่มข่าวที่แพร่กระจายอยู่แต่ในจุฬาฯเท่านั้น ซึ่งก็ได้แก่เครื่อง
ที่ต่อเข้าในระบบของจุฬาฯผ่านเครือข่ายภายใน กับที่ต่อเข้ามาที่เครื่องแม่ข่ายผ่านทางสาย
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ที่อื่นไม่สามารถติดต่อเข้ามาอ่านข่าวในกลุ่มนี้ได้

ตัวอย่างของกลุ่มนี้ก็มีดังนี้

chula.lifeชีวิตในจุฬาฯ
chula.alumniศิษย์เก่าของจุฬาฯ
chula.discussionอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ที่ชาวจุฬาฯสนใจ
chula.chulanetประกาศข่าวเกี่ยวกับ
เครือข่ายของจุฬาฯ
chula.misc.forsaleประกาศขายของ

[กลับไปหน้าก่อนนี้] [กลับไปหน้าเริ่มต้น] [ไปหน้าต่อไป]