If you can't read this, go to this link.


รายวิชา 2200-199

มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อาจารย์โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ห้อง 1025 อาคารบรมราชกุมารี

เรื่องราวเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (operating system) และอินเทอร์เน็ต (internet)

ข้อมูลต่างๆต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของการบรรยายของผมในวิชามโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ ได้แก่เรื่องระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต หัวข้อมีดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ

อินเทอร์เน็ต


นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งข้อมูลจากที่อื่นๆอีก ซึ่งนิสิตสามารถไปค้นคว้าเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตได้

--Made With Macintosh--


กลับไปยังหน้าเริ่มต้นของวิชานี้