http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~nnatwade Natwadee Nantapinai

Natwadee Nantapinai
มัลติมิเตอร์ คือ เครื่องมือที่รวมเครื่องมือวัดหลาย ๆ อย่าง คือ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ และโวลท์มิเตอร์ไว้ในตัวเดียวกันhttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~nnatwade
Natwadee Photo การวัดค่าความต้านทาน
การวัดค่าความต้านทาน โดยอ่านค่าบนสเกลความต้านทานมีลำดับการปฏิบัติดังนี้
1. จะต้องตั้งย่านวัดหรือตั้งเรนจ์ของการวัดความต้านทาน
-เรนจ์ความต้านทานของมัลติมิเตอร์มี 4 เรนจ์ คือ x1, x10, x1K และ x10K ดังรูป จากรูปเป็นการแสดงการตั้งสวิตช์เลือกเรนจ์ของมิเตอร์ไว้ที่เรนจ์ X1ถ้าบิดสวิตช์ขึ้นเป็นการตั้งเรนจ์ X10, X1K และX10K ตามลำดับ ส่วนค่ามิลลิแอมป์ (mA) และค่าไมโครแอมป์ ที่กำกับอยู่ที่เรนจ์ x1, X10 และ X1K เป็นค่าของกระแสสูงสุดของเรนจ์ เช่น x1, 150 mA หมายความว่า ที่เรนจ์ x1 เกิดกระแสสูงสุดขณะวัดสูงสุด 150 มิลลิแอมป์
 


ตารางการตั้งย่านวัดให้เหมาะสม
เรนจ์ ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ใช้วัดได้ ค่าที่ควรใช้วัด
X1 0.2-2K โอห์ม 0-50 โอห์ม
X10 2-20K โอห์ม 50-2K โอห์ม
X1K 200-2M โอห์ม 2K-50Kโอห์ม
x10K 200K-20M โอห์ม 50K-20M โอห์ม
-ก่อนวัดจะต้องตั้งเรนจ์ให้เหมาะสมกับค่าความต้านทานของจุดวัด จะทำให้ค่าที่อ่านได้จาการวัดมีความเที่ยวตรง หรือมีความแม่นยำสูง ดังแสดงในตาราง
-ถ้าเป็นจุดวัดที่ไม่ทราบว่าค่าความต้านทานประมาณเท่าไร ให้ตั้งเรนจ์ X1 วัดก่อน ถ้าวัดแล้วเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อย ก็ค่อยเปลี่ยนไปใช้เรนจ์ที่สูงขึ้นไป พยายามให้เข็มมิเตอร์อยู่กลางหน้าปัด

Natwadee Photo การวัดค่าความต้านทาน
-นำสายวัดสีแดงเสียบแจ็ก + และสายวัดสีดำเสียบแจ็ก - ของมิเตอร์
-ถ้าเป็นการวัดที่ต้องการทราบค่าความต้านทานที่ถูกต้องแน่นอน จะต้องทำการปรับซีโร่ห์โอห์มก่อน โดยการนำปลายสายวัดทั้งสองมาแตะกัน จะทำให้เข็มมิเตอร์ขึ้นไปประมาณสุดสเกลด้านขวามือแล้วให้ทำการปรับปุ่ม 0 โอห์มแอดจัส (ADJ) จนเข็มมิเตอร์ชี้ไปที่ตำแหน่ง 0 โอห์มในสเกลโอห์มพอดี และในระหว่างการวัด เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนเรนจ์ความต้านทานที่สูงขึ้นหรือต่ำลง เพื่อให้เหมาะสมกับค่าความต้านทานของจุดวัดนั้น ต้องทำการปรับซีโร่ห์โอห์มก่อนทำการวัดทุกครั้ง เพื่อให้ค่าความต้านทานที่ถูกต้อง
-ถ้าเป็นการวัดที่ต้องการเพียงทราบค่าความต้านทานโดยประมาณจะไม่ทำการปรับซีโร่ห์โอห์มก็ได้
 Links to: |
ลักษณะและชนิดของตัวต้านทาน |การอ่านค่าตัวต้านทาน |การวัดค่าตัวต้านทาน |สร้างวงจรไฟฟ้าทดสอบตัวต้านทาน |แบบทดสอบ