http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~nnatwade Natwadee Nantapinai

Natwadee Nantapinai
การทดสอบตัวต้านทานในวงจรhttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~nnatwade
Natwadee Photo การตรวจสอบตัวต้านทานในวงจร
อุปกรณ์ที่ใช้
1. แบตเตอร์รี่ 9 โวลท์
2. หลอดไฟชนิด 3.5V/60mA
3. สายไฟ
4. ตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม 2 ตัว
วิธีดำเนินการทดลอง
1. ต่อหลอดไฟกับแบตเตอรรี่ดังรูป
2. ต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรโดยพันขาของตัวต้านทานทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าดังรูป สังเกตความสว่างของหลอดไฟ จะพบว่าหลอดไฟยิ่งมัวลงเพราะการต่อตัวต้านทานแบบนี้ เรียกว่า การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม (series) ค่าความต้านทานรวมจะเท่ากับค่าความต้านทาน 2 ตัวรวมกัน นั่นแสดงว่า ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ดังนั้นหลอดไฟจึงยิ่งมัวลง
Natwadee Photo การตรวจสอบตัวต้านทานเมื่อต่อแบบขนาน
-วางตัวต้านทานทั้งสองตัวให้ขนานกันแล้วพันขาตัวต้านทานเข้าด้วยกันทั้งสองด้าน ดังรูป หลอดไฟจะมัวน้อยลง เพราะกระแสไฟฟ้ามี 2 ทางเดิน ในแต่ละทางมีตัวต้านทานเพียง 1 ตัว การต่อตัวต้านทานแบบนี้ เรียกว่าเป็นการต่อแบบขนาน (parallel)  


Natwadee Photo การตรวจสอบตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
อุปกรณ์ที่ใช้
1. แผ่นทดลอง
2. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
3. ตัวต้านทานขนาด 10K โอห์ม
4. ชุดอุปกรณ์บัดกรี
5. สายไฟ
วิธ๊ดำเนินการ
1. บัดกรีสายไฟสั้น ๆ เข้ากับขั้วกลางของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ และบัดกรีเชื่อมสายไฟอีกเส้นเข้ากับขั้วไฟอีกขั้วใดขั้วหนึ่ง แล้วบัดกรีปลายสายทั้งสองเข้ากับแผ่นวงจร
2. ในขณะที่ปรับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ แรงดันไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์ของทรานวิสเตอร์ จะเปลี่ยนไปด้วย เมื่อแรงดันไฟฟ้าขึ้นถึง 0.6 โวลท์ ทรานซิสเตอร์จะทำงาน และ LED จะสว่างขึ้น เมื่อแรงดันไฟเพิ่มมากขึ้น LED จะสว่างมากขึ้น ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ค่อย ๆ เข้าสู่สภาวะอิ่มตัว
 


Natwadee Photo การทดสอบตัวต้านทานแบบพิเศษ LDR
- ในการทดสอบ LDR ให้ถอดตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ออกและใส่ LDR เข้าไปแทนที่ ความต้านทานจะมีค่าสูงในความมืด ดังนั้น LED และทรานซิสเตอร์จะไม่ทำงาน ให้ลองเอามือห่อหุ้ม LDR และสังเกตดูว่า LED จะหรี่แสงลงและดับไป ทั้งนี้เพราะเราได้เพิ่มความต้านทานของ LDR โดยการลดควาสว่าง LDR จะปันส่วนแรงดันไฟฟ้า (voltage divider) กับตัวต้านทานขนาด 10K โอห์ม  Links to: |
ลักษณะและชนิดของตัวต้านทาน |การอ่านค่าตัวต้านทาน |การวัดค่าตัวต้านทาน |สร้างวงจรไฟฟ้าทดสอบตัวต้านทาน |แบบทดสอบ