ผาสุก พงษ์ไพจิตร

Papers for download

 

ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ ประชาธรรม
ปาฐกถานำในสัมมนาประจำปศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง 19 พฤศจิกษยน 2546

แผนการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในระบบราชการ

ทำไมกระบวนการตัดสินใจโครงการขนาดใหญ่จึงต้องเปลี่ยน?
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม” จัดโดยสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ 18-19 มีนาคม 2543.

ภาพการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันในสังคมไทย
: วิธีการ ตัวชี้ ผลกระทบ และข้อคิดสู่การแก้ไข
เสนอในการสัมมนาระดมความคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดโดย ป.ป.ช. 7-8 ตุลาคม 2543.

ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้กับสังคมไทยได้หรือไม่?
เสนอในการประชุมนักวิจัย “โครงการพลวัตเศรษฐกิจการเมืองไทย พ.ศ. 2543 : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” โดยการสนับสนุนของสกว. ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ที่ห้อง Alumni ศศนิเวศน์ จุฬาฯ

บ่อนอีกแล้ว

บ้านล้อมรัฐ
ปรับปรุงจากปาฐกถา Wertheim Lecture 1999 เรื่อง “Civilising The State : State, Civil Society and Politics in Thailand” 6 July, 1999. ที่ Centre for Asian Studies (CASA), Amsterdam, Netherlands.

ยังมีความหวังอีกหรือกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
เสนอในการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) เรื่อง “ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การพัฒนาและความเป็นธรรมในสังคม” 10-12 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบิช พัทยา จังหวัดชลบุรี.

เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2489 ถึงปัจจุบัน
เสนอในการเสวนาประกอบนิทรรศการ 72 พรรษา ภัทรกษัตริย์ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เรื่อง “เศรษฐกิจไทยใน รัชกาลที่ 9” วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2542 ณ ห้องบรรยาย อาคารตำหนักวังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก :
ปัญหาของอำนาจและความรู้ ณ จุดเปลี่ยนแห่งสหัสวรรษ

Robert W. Cox ศาสตราจารย์เกษียณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศคานาดา บทความภาคภาษาอังกฤษ ชื่อ Political Economy and World Order : Problems of Power and Knowledge at the Turn of the Millennium’ ตีพิมพ์ใน Political Economy and the Changing Global Order, (eds) Richard Stubbs and Geoffrey R.D. Underhill, Oxford University Press, 2000, บทที่ 1.

เศรษฐกิจอิสรภาพ เศรษฐกิจเสมอภาค
เนื่องในการสัมมนาประจำปีของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2543

สว.กับบ่อน

HOME ENGLISH PAPERS BIO DATA PUBLICATIONS ODDS & ENDS