รายละเอียดของแต่ละส่วนใน website
History ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี (กายภาพ)
Activities ผลการจัดสรรทุน และการปฏิบัติงานของเครือข่าย
Upcoming events การบรรยายของผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ที่ได้รับคำเชิญจากสมาชิกในเครือข่าย
News ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่าย
Output from the network ผลงานวิจัยของสมาชิกในเครือข่าย รวมทั้งรายงานสรุปจากการประชุม และสรุปผลงาน ที่น่าสนใจที่ได้เข้ารับฟังจากการสัมมนาต่างๆ
Recent advances in Nanotechnology ข่าวความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี
Feedback ที่อยู่ติดต่อของผู้จัดทำ สำหรับเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ