หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อ

อัครวัต ศิริสุข
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กทม. 10300

E-mail: akawat.s@eng.chula.ac.th