สรุป ผลงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Nanotechnology ในการประชุม 10th International Ceramics Congress และ 3rd Forum on new materials ณ ประเทศอิตาลี
ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2545 โดย ศ.ดร ปิยะสาร ประเสริฐธรรม