รศ. ดร. พนา ทองมีอาคม
Associate Professor
Faculty of Communication Arts
E-Mail: tpana@chula.ac.th ; tpanasater@gmail.com

บทความ

พัฒนาการการกระจายเสียงเพื่อ
สาธารณประโยชน์ฯ

สถานการณ์วิทยุชุมชนวันนี้

วิทยุชุมชนแท้การจัดตั้งและการบริหาร

เคบิลทีวีไทย ... วิกฤติหรือโอกาส

อนาคตของเคเบิลทีวีอยู่ที่ประโยชน์ที่ให้แก่ชุมชน

หลักการขององค์กรอิสระและมุมมองปัญหาฯ
เชิงนโยบาย

กสช. และ Conflict of Interest

โฆษณา: ควบคุมหรือกำกับ

การควบคุมโฆษณา

LINK

คณะนิเทศาสตร์จุฬาฯ

การเรียนการสอน

2803-771 IMC (ปกติ)

2803-771 IMC (พิเศษ)


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540

"บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได"้ (มาตรา 39)

ประวัติ

ห้องรับแขกและสมุดเยี่ยม

 

รัฐธรรมนูญและกฎหมายสื่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นฯ

ร่าง พรบ. ประกอบกิจการวิทยุฯ

พรบ.วิทยุโทรทัศน์

เกณฑ์วิทยุชุมชนของ กปส.

พรบ. การพิมพ์

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ร่าง พรบ. คุ้มครองข้อมูลฯ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ถามตอบแลกเปลี่ยน

เอกสารประกอบคำบรรยาย