ประมวลรายวิชา (Course syllabus)

   1. รหัสวิชา ว  2102
   2. จำนวนหน่วยการเรียน 2.0 หน่วยการเรียน
   3. ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2
   4. ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   5. ภาคการศึกษา ภาคปลาย
   6. ปีการศึกษา 2546
   7. ชื่อผู้สอน อาจารย์พรเทพ  จันทราอุกฤษฎ
   8. สถานภาพของวิชา วิชาเพิ่มเติม
   9. จำนวนคาบต่อสัปดาห์ 2 คาบ / สัปดาห์
   10. เวลาเรียน 18 สัปดาห์ / ภาคการศึกษา
   11. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   12. คำอธิบายรายวิชา
   13. หน่วยการเรียนรู้
   14. การวัดและประเมินผล
   15. รายการเอกสารอ้างอิง