ประมวลรายวิชา >>  รหัสวิชา > จำนวนหน่วยการเรียน > ชื่อวิชา > ระดับชั้น > ภาคการศึกษา > ปีการศึกษา >
 ชื่อผู้สอน > สถานภาพของวิชา > จำนวนคาบต่อสัปดาห์  > เวลาเรียน >ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง >
 คำอธิบายรายวิชา > หน่วยการเรียนรู้ > การวัดและประเมินผล > รายการเอกสารอ้างอิง <<
 

   12.  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  
 
 การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียน
   รายงาน  และ การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิด
   ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
   นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
 

 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |