ประมวลรายวิชา >> รหัสวิชา > จำนวนหน่วยการเรียน > ชื่อวิชา > ระดับชั้น > ภาคการศึกษา > ปีการศึกษา >
ชื่อผู้สอน > สถานภาพของวิชา > จำนวนคาบต่อสัปดาห์  > เวลาเรียน > ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง >
คำอธิบายรายวิชา > หน่วยการเรียนรู้ > การวัดและประเมินผล > รายการเอกสารอ้างอิง<<
 

   13.  น่วยการเรียนรู้
 

หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

   ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

3

2

   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2
3    ลำดับขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 4
4    วิธีคิดเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์
5    การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์
6    การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
7    การตั้งชื่อโครงงานและกำหนดวัตถุประสงค์ 4
8    การวางแผนและการออกแบบการทดลอง
9    เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
10    การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 6
11    ารเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 2
12    การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 2
 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |