ประมวลรายวิชา >> รหัสวิชา > จำนวนหน่วยการเรียน > ชื่อวิชา > ระดับชั้น > ภาคการศึกษา > ปีการศึกษา >
ชื่อผู้สอน > สถานภาพของวิชา > จำนวนคาบต่อสัปดาห์  > เวลาเรียน > ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง >
คำอธิบายรายวิชา > หน่วยการเรียนรู้ > การวัดและประเมินผล > รายการเอกสารอ้างอิง <<
 
14. การวัดและประเมินผล
 
 รายละเอียดการคิดคะแนน
   
          คะแนนกิจกรรม 50 คะแนน
          คะแนนโครงงาน 50 คะแนน
 
 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |