ประมวลรายวิชา >> รหัสวิชา > จำนวนหน่วยการเรียน > ชื่อวิชา > ระดับชั้น > ภาคการศึกษา > ปีการศึกษา >
ชื่อผู้สอน > สถานภาพของวิชา > จำนวนคาบต่อสัปดาห์  > เวลาเรียน > ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง >
คำอธิบายรายวิชา > หน่วยการเรียนรู้ > การวัดและประเมินผล > รายการเอกสารอ้างอิง <<
 
15. รายการเอกสารอ้างอิง
 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิยาศาสตร์.
          กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
 
ธีระชัย ปูรณโชติ. กรณีศึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
          มหาวิทยาลัย, 2531.
 
ธีระชัย  ปูรณโชติ. "โครงงานวิทยาศาสตร์ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น", การเรียน
          การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิด วิธีและเทคนิคการสอน1. กรุงเทพฯ :
          บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2544.
 
เตือนใจ  ทองสำริด. "การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์", ประมวลบทความ ทักษะของครู
          วิทยาศาสตร์มืออาชีพในยุคปฏิรูปการเรียนรู้. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
          2546.
 
น้ำผึ้ง  มีนิล. "โครงงานวิทยาศาสตร์", หนังสือแบบเรียน ว 2102 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2.
          เอกสารอัดสำเนา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม.
 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์. "การพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอทำ การเขียนรายงานและเทคนิคการ
          นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์", การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิด
          วิธีและเทคนิคการสอน1. กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด,
          2544.
 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์. พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพ
          วิชาการ (พว) จำกัด, 2545.
 
มาฆะ  ทิพย์คีรี. คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนา
          คุณภาพวิชาการ (พว) จำกัด, 2545.
 
มาฆะ  ทิพย์คีรี. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม. กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป
          แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2543.
 
วิมลศรี  สุวรรณรัตน์. โครงงานวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป
          แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2542.
 
โสภาพรรณ  แสงศัพท์. "แผงโครงงานวิทยาศาสตร์", ประมวลบทความ ทักษะของครู
          วิทยาศาสตร์มืออาชีพในยุคปฏิรูปการเรียนรู้. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
          2546.
 
 
 

|  หน้าแรก  |  ประมวลรายวิชา  |  บทเรียน/กิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ตรวจสอบการส่งงาน  |