การสร้างเครื่องมือ

ชุดฝึกอบรมการสร้างเครื่องมือวัดผล 5 ชุด(5 - 6 พฤศจิกายน 2545) สารบัญ / เนื้อหา
การสร้างแบบทดสอบคัดเลือกคนเข้าทำงาน
การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (6 มิ.ย. พัทยา)
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะที่พังประสงค ์ หน้าปก / เนื้อหา
แนวทางการจัดทำแบบประเมินที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้

เอกสารประกอบการอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบ (15 ส.ค. 46) หน้าปก / เนื้อหา

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ (10 -11ก.ค. 46)
 
 

Top l Home