การรับสมัครงาน

หลักฐานการสมัคร | สวัสดิการ | 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. แผนกกฎหมาย
2. แผนกบัญชี
3. แผนกคอมพิวเตอร์

     

 

ขั้นตอนการสมัคร 

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    วันที่ 31 ต.ค.45
  • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   จำนวน 60 บาท ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน   ตั้งแต่ 30 ต.ค. 45  ถึง 8 พ.ย.45 
  • ดำเนินการสอบภาควิชาการ    วันที่ 9 ต.ค.45
  • ประกาศผลสอบภาควิชาการ

ให้ผู้สมัครสอบนำเครื่องคำนวณเลขมาในวันเข้าสอบภาควิชาการด้วยสำนักงานจัดการ
รัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ถนนพญาไ
แขวงวังใหม่ เขตปุมวัน กม.
โทรศัพ
์ 2183590 โทรสาร .2183589
E-mail address :
CU.Prop@chula.ac.th