๕. งานแต่ง เรียบเรียงหนังสือและตำรา และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


หนังสือและตำรา
        1. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2538. อาการเจ็บปวดในสัตว์. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            กรุงเทพฯ 74 หน้า
        2. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2541. โรคของระบบต่อมไร้ท่อ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            กรุงเทพฯ 123 หน้า
        3. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย.
2549. หลักการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 105 หน้า
        4. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2549.โรคติดเชื้อราและโรคสารพิษจากเชื้อราในสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์            
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 61 หน้า
       
5. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2550. โรคที่สำคัญในเป็ดและห่าน โรงพิมพ์ตรีรณสาร กรุงเทพฯ 136 หน้า
        6. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย.
2550. โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            กรุงเทพฯ 61 หน้า
        7. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย. 2551. ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันการสัตว์ โรงพิมพ์ตรีรณสาร
            กรุงเทพฯ 332 หน้า
        8. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย และ วิษณุ วรรณแสวง. 2552. ระบภูมิคุ้มกันและการแปลผลซีรัมในสัตว์ปีก โรงพิมพ์ตรีรณสาร
            กรุงเทพฯ 198 หน้า


วิทยานิพนธ์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์
หน้าหลักประวัติ, การศึกษาตำแหน่งวิชาการ, งานสอน, หนังสือและวิทยานิพนธ์,
ผลงานวิจัย, งานวิจัย, บริการทางวิชาการ ความสนใจพิเศษ, เวบไซต์ที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V. Books and Thesis advisor

Chansiripornchai, N. and Subhachalat, P. 2000. Random Amplified
Polymorphic DNA (RAPD) as a useful tool for Bacterial Typing.
Review. Thai J. Vet. Med.Home, History, Education, Academic position, Instruction, Articles&Books, Publications,
Current research, Academic services, Special interests, Interesting Web Sites